Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Deskundigencommissie voor vastgoedwaarden in de stad Bocholt

De expertcommissie voor grondwaarden in de stad Bocholt verzamelt actuele gegevens, ontwikkelingen en trends op de lokale grond- en vastgoedmarkt in Bocholt - inclusief de standaard grondwaardekaart, het grondmarktrapport en de verzameling van aankoopprijzen. De deskundigencommissie is een onafhankelijk, neutraal orgaan van de deelstaat NRW.

Taken

  • Onderhoud en evaluatie van een collectie aankoopprijzen

  • Jaarlijkse vaststelling van standaardgrondwaarden voor het hele stadsgebied
    Bocholt (standaard grondwaarden)

  • Verstrekking van informatie over standaard grondwaarden

  • Bepaling en verstrekking van standaard vastgoedwaarden

  • Publicatie van gegevens over de lokale vastgoedmarkt (verslag over de vastgoedmarkt)

  • Bepaling van de voor de taxatie benodigde gegevens (bijv. rentevoeten voor onroerend goed, grondprijsindexreeksen, marktcorrectiefactoren)

  • Marktwaardetaxaties van ontwikkelde en onbebouwde eigendommen, alsmede rechten op eigendommen op aanvraag

Algemeen

De leden van de deskundigencommissie worden benoemd door het districtsbestuur, na de verantwoordelijke lokale autoriteit te hebben gehoord; het zijn voornamelijk deskundigen op het gebied van architectuur, civiele techniek, landmeetkunde en onroerend goed. Het lidmaatschap is honorair.

Voor de voorbereiding van haar werkzaamheden, met name het opzetten en bijhouden van een verzameling koopprijzen, maakt de deskundigencommissie gebruik van een bureau, dat in Bocholt organisatorisch verbonden is aan de afdeling vastgoed- en grondbeheer.

Om de markt te beschrijven moet men deze kennen. De deskundigencommissie verzamelt de aankoopprijzen. De daarin opgenomen gegevens zijn afkomstig uit de eigendomscontracten die de notariskantoren (notarissen) aan de deskundigencommissie ter beschikking stellen. Deze contracten worden met inachtneming van de gegevensbescherming mathematisch-statistisch geanalyseerd en in geaggregeerde vorm gepubliceerd. Zij vormen tevens de basis voor taxaties.

Website van het comité van deskundigen van de stad Bocholt

Logo Bocholt Taxatiecommissie

Meer informatie over het werk en de taken van het deskundigencomité.

Interessante links

Logo Boris NRW
© Boris.NRW

BORIS.NRW (standaard informatiesysteem voor grondwaarde)

Centraal informatieportaal van de deskundigencommissies voor grondwaarden in Noordrijn-Westfalen. Informatie over standaard grondwaarden, standaard vastgoedwaarden, vastgoedmarktrapporten, aankoopprijsverzameling, etc. Meer informatie ...