Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Klokkenluidersportaal

Eén centrale contactpersoon

Het gemeentebestuur van Bocholt oriënteert al zijn handelingen aan het geldende recht. Dit geldt voor alle medewerkers van de gemeente. Tegen deze achtergrond spelen de thema's "good governance" en "compliance" een centrale rol in het handelen van het gemeentebestuur van Bocholt.

Beide systemen samen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat zowel gemeentelijke bedrijven en deelnemingen als het bestuur zelf zich op een waarneembaar correcte en passende manier gedragen en handelen.

Dit vereist een systematische aanpak om te voldoen aan de eisen voor en in de organisatiestructuur die in toenemende mate van buitenaf worden geëist en gespecificeerd.

In dit verband heeft de Europese Unie met de "Richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het recht van de Unie melden" (de zogenaamde "Klokkenluidersrichtlijn") eisen en normen vastgesteld voor een effectieve bescherming van klokkenluiders.

Burgers die vermoeden dat het gemeentebestuur van Bocholt of gemeentelijke bedrijven zich niet correct gedragen, moeten deze vermoedens vertrouwelijk en veilig kunnen melden. De Europese Unie wil ook dat medewerkers van gemeentelijke bedrijven en deelnemingen en het bestuur zelf hetzelfde kunnen doen.

Vanwege het grote belang, de complexiteit en de overlap van de onderwerpen heeft het stadsbestuur van Bocholt een centrale contactpersoon aangesteld voor "Good Governance and Compliance". Daarnaast neemt hij als anticorruptiefunctionaris de taken op zich om corruptie te voorkomen en te vervolgen.

Medewerkers, burgers en bedrijven kunnen vertrouwelijk en discreet contact opnemen met de centrale contactpersoon als ze vragen hebben.

\

Geef vertrouwelijk hints

Daarnaast is het mogelijk om anoniem en vertrouwelijk tips te melden via een online formulier. De KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft) geeft het gemeentebestuur van Bocholt als onafhankelijk orgaan een veilige vorm. Met behulp van een pincode, die u zelf toewijst, kunt u de status van het proces na verzending van de aankondiging bekijken.

Wat betekenen de termen "goed bestuur" en "naleving"?

De termen "goed bestuur" en "naleving" worden vaak door elkaar gebruikt. Een van de redenen hiervoor is dat er voor beide termen geen uniforme definitie of wettelijke omschrijving bestaat.

  • Goed bestuur betekent zoiets als "bestuurlijke rechtsorde".
  • Compliance daarentegen betekent zoiets als "naleving en naleving", d.w.z. het naleven van regels, niet alleen wetten en regels maar ook interne richtlijnen en normen.

Het verschil zit hem in het perspectief: "Goed bestuur" is gebaseerd op het externe perspectief; dit gaat vooral over vertrouwen en transparantie in het externe effect. "Compliance" kijkt daarentegen naar binnen, naar het bestuur en de gemeentelijke bedrijven. Dit betekent dat de primaire focus ligt op de zelfbescherming van de medewerkers en bijbehorende organen.