Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Klokkenluidersportaal

Eén centrale contactpersoon

Het gemeentebestuur van Bocholt richt al zijn handelingen op het toepasselijke recht. Dit geldt voor alle werknemers van de gemeente. Tegen deze achtergrond spelen de thema's "goed bestuur" en "naleving" een centrale rol in het optreden van het gemeentebestuur van Bocholt.

Beide systemen samen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat zowel de gemeentelijke bedrijven en deelnemingen als het bestuur zelf zich op een merkbaar correcte en passende wijze gedragen en handelen.

Dit vereist een systematische aanpak om te kunnen voldoen aan de eisen die steeds vaker van buitenaf aan en in de organisatiestructuur worden gesteld.

In dit verband heeft de Europese Unie met de "Richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het recht van de Unie melden" (de zogenaamde "klokkenluidersrichtlijn") eisen en normen voor een doeltreffende bescherming van klokkenluiders vastgesteld.

Burgers die vermoeden dat het gemeentebestuur van Bocholt of gemeentelijke bedrijven zich onbehoorlijk gedragen hebben, moeten deze vermoedens vertrouwelijk en veilig kunnen melden. De Europese Unie wil ook werknemers van gemeentelijke bedrijven en deelnemingen en de overheid zelf in staat stellen hetzelfde te doen.

Vanwege het grote belang en de complexiteit en de overlapping van de onderwerpen heeft het stadsbestuur van Bocholt een centrale contactpersoon voor "Good Governance and Compliance" aangesteld. Daarnaast neemt hij als corruptiebestrijder de taken op zich om corruptie te voorkomen en te vervolgen.

Werknemers, burgers en bedrijven kunnen vertrouwelijk en discreet contact opnemen met de centrale contactpersoon als ze vragen hebben.

\

Geef vertrouwelijk hints

Daarnaast is het mogelijk om anoniem en vertrouwelijk tips te melden via een online formulier. De KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft) geeft het gemeentebestuur van Bocholt als onafhankelijk orgaan een veilige vorm. Met behulp van een pincode, die u zelf toewijst, kunt u de status van het proces na verzending van de aankondiging bekijken.

Wat betekenen de termen "goed bestuur" en "naleving"?

De termen "goed bestuur" en "naleving" worden vaak door elkaar gehaald. Een van de redenen hiervoor is dat er voor beide termen geen uniforme definitie of wettelijke omschrijving bestaat.

  • Goed bestuur betekent zoiets als "administratieve grondwet".
  • Compliance daarentegen betekent zoiets als "inachtneming en naleving", d.w.z. het naleven van regels, niet alleen wetten en voorschriften maar ook interne richtsnoeren en normen.

Het verschil ligt in het perspectief: "Goed bestuur" is gebaseerd op het externe perspectief; het gaat vooral om vertrouwen en transparantie in het externe effect. "Compliance" kijkt daarentegen naar binnen, naar het bestuur en de gemeentelijke bedrijven. Dit betekent dat het accent in de eerste plaats ligt op de zelfbescherming van de werknemers en de bijbehorende organen.