Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Klokkenluidersportaal

Eén centrale contactpersoon

Het stadsbestuur van Bocholt baseert al zijn handelingen op het geldende recht. Dit geldt voor alle medewerkers van het stadsbestuur. Tegen deze achtergrond spelen de thema's "Goed bestuur" en "Compliance" een centrale rol in het handelen van het stadsbestuur van Bocholt.

Beide systemen samen moeten ervoor zorgen dat zowel de gemeentelijke bedrijven en holdings als het bestuur zelf zich op een merkbaar correcte en passende manier gedragen en handelen.

Dit vereist een systematische aanpak om te voldoen aan de steeds strengere externe eisen die aan en in de organisatiestructuur worden gesteld.

In dit verband heeft de Europese Unie met de "Richtlijn betreffende de bescherming van personen die schendingen van het recht van de Unie melden" (bekend als de "Klokkenluidersrichtlijn") eisen en normen voor een doeltreffende bescherming van klokkenluiders vastgesteld.

Burgers die vermoeden dat het stadsbestuur van Bocholt of gemeentelijke bedrijven zich niet correct gedragen, moeten deze vermoedens vertrouwelijk en veilig kunnen melden. De Europese Unie wil ook dat werknemers van gemeentelijke bedrijven en holdings en het bestuur zelf hetzelfde kunnen doen.

Vanwege het grote belang, de complexiteit en de overlap van de onderwerpen heeft het stadsbestuur van Bocholt een centrale contactpersoon voor "Good Governance and Compliance" aangesteld. Als anticorruptieambtenaar is hij ook verantwoordelijk voor de preventie en vervolging van corruptie.

Medewerkers, maar ook burgers en bedrijven, kunnen vertrouwelijk en discreet contact opnemen met de centrale contactpersoon als ze vragen hebben.

\

Geef vertrouwelijk hints

Daarnaast is het mogelijk om anoniem en vertrouwelijk tips te melden via een online formulier. De KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft) geeft het gemeentebestuur van Bocholt als onafhankelijk orgaan een veilige vorm. Met behulp van een pincode, die u zelf toewijst, kunt u de status van het proces na verzending van de aankondiging bekijken.

Wat betekenen de termen "goed bestuur" en "naleving"?

De termen "goed bestuur" en "naleving" worden vaak door elkaar gebruikt. Een van de redenen hiervoor is dat er voor beide termen geen uniforme definitie of wettelijke omschrijving bestaat.

  • Goed bestuur betekent zoiets als "bestuurlijke rechtsorde".
  • Compliance daarentegen betekent zoiets als "naleving en naleving", d.w.z. het naleven van regels, niet alleen wetten en regels maar ook interne richtlijnen en normen.

Het verschil zit hem in het perspectief: "Goed bestuur" is gebaseerd op het externe perspectief; dit gaat vooral over vertrouwen en transparantie in het externe effect. "Compliance" kijkt daarentegen naar binnen, naar het bestuur en de gemeentelijke bedrijven. Dit betekent dat de primaire focus ligt op de zelfbescherming van de medewerkers en bijbehorende organen.