Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Openbare aanbestedingen

Lopende aanbestedingen

Gedeelte van een gebouw in Bocholt

Wetten en normen

De stad Bocholt is een aanbestedende dienst en moet daarom de bepalingen van het aanbestedingsrecht in acht nemen bij de aanbesteding van leveringen, diensten en bouwwerkzaamheden en bij het verlenen van concessies.

Aanbestedingsrecht" is het geheel van regels en voorschriften die een bepaalde procedure voorschrijven voor de staat, zijn overheden en organisaties bij de aankoop van goederen en diensten.

Er wordt verwezen naar https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/vergaberecht-informationen-fuer-die-wirtschaft.

Onder de Europese drempelwaarde, d.w.z. voor nationale gunningen, zijn de aanbestedings- en contractregels voor bouwdiensten (VOB deel A en B) van toepassing. Voor diensten die geen bouwdiensten zijn, gelden de voorschriften voor gunning onder de drempelwaarde.

De stad Bocholt heeft aanbestedingsvoorwaarden en aanvullende contractvoorwaarden uitgegeven voor bouw- en leveringsdiensten. De huidige tekstversies zijn beschikbaar in de volgende secties:

Bouwdiensten:

Bouwwerkzaamheden zijn werkzaamheden van welke aard dan ook waarbij een bouwwerk wordt gebouwd, onderhouden, veranderd of verwijderd. Deel A van de Duitse procedures voor bouwcontracten (VOB) bevat de algemene bepalingen voor het gunnen van bouwcontracten, deel B heeft betrekking op de uitvoering van bouwwerkzaamheden.

Leveringen en diensten:

Diensten in de zin van het Reglement voor Onderdrempelige Aanbestedingen (UVgO) zijn alle leveringen en diensten die geen bouwdiensten zijn (zie hierboven). De UVgO regelt de aanbestedingsprocedure.

Verder is deel B van het Aanbestedingsreglement Diensten (VOL deel B) van toepassing op de uitvoering van de dienst.

Klik hier voor de gemeentelijke voorwaarden:

Drempelwaarden:

Als ze de drempelwaarde uit de Aanbestedingsverordening bereiken of overschrijden, wordt een Europese aanbestedingsprocedure uitgevoerd.

De volgende netto drempelwaarden zijn van toepassing:

VOB-gunningen: 5.538.000 euro netto
VOL/VOF gunningen: 221.000 euro netto

Europese aanbestedingen worden ook gepubliceerd in het Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Bouwplaats bij het LernWerk

Aankoopvoornemens en gegunde opdrachten

Naast de Regeling Aanbesteding en Contractering Bouw (VOB) voorziet ook de Regeling Onderdrempelige Aanbesteding (UVgO) in zogenaamde ex-ante en ex-post regelingen om te voldoen aan het gunningsbeginsel van eerlijke concurrentie.

De tekstversies van de wetten en normen zijn te vinden op https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/vergaberecht-informationen-fuer-die-wirtschaft. Het gevolg van deze normen is dat de aanbestedende dienst aanbestedingsvoornemens vooraf (ex-ante) openbaar moet maken.

Deze worden gepubliceerd in de rubriek Openbare aanbestedingen.

Daarnaast moet de aanbestedende dienst de essentiële gegevens van de aanbestedingsprocedure bekendmaken. Vanwege de afwijkende normsituatie worden de gegunde opdrachten in twee lijsten gepresenteerd.

Bouwplaats bij het LernWerk

Maatregelen in het kader van de wet ter bevordering van investeringen in NRW (Konjunkturpaket II)

Het financieringsdoel van de maatregelen in het kader van het economisch stimuleringspakket II (Konjunkturpaket II, KP II) is het bevorderen van aanvullende investeringen met het accent op de onderwijsinfrastructuur.

In overeenstemming met de financieringsvoorschriften moet worden verwezen naar de financiële deelneming van de Bondsregering en de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen in het kader van het InvföG:

Lijst van KPII-maatregelen