Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Openbare aanbestedingen

Lopende aanbestedingen

Bouwplaats bij het LernWerk

Wetten en normen

De stad Bocholt is een openbare aanbestedende dienst en moet daarom de regels van het recht inzake overheidsopdrachten in acht nemen bij de aanbesteding van leveringen, diensten en bouwwerken en bij de verlening van concessies.

Onder overheidsopdrachtenrecht wordt verstaan het geheel van regels en voorschriften die de staat, zijn autoriteiten en instellingen een bepaalde procedure voorschrijven bij de aankoop van goederen en diensten.

Er wordt verwezen naar https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/vergaberecht-informationen-fuer-die-wirtschaft.

Onder de Europese drempelwaarde, d.w.z. voor nationale gunningen, is het Reglement inzake overheidsopdrachten en overeenkomsten voor bouwwerken (VOB deel A en B) van toepassing. Voor diensten die geen bouwdiensten zijn, is het Reglement inzake overheidsopdrachten onder de drempelwaarde van toepassing.

De stad Bocholt heeft aanbestedingsvoorwaarden en aanvullende contractvoorwaarden voor bouw en leveringen/diensten uitgegeven. De actuele versies van de teksten zijn beschikbaar onder de volgende kopjes:

Bouwwerkzaamheden:

Bouwwerken zijn werken van welke aard ook waarbij een gebouw wordt gebouwd, onderhouden, veranderd of verwijderd. Deel A van de Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) bevat de algemene bepalingen voor de gunning van bouwwerken, deel B betreft de uitvoering van bouwwerken.

Leveringen of diensten:

Diensten in de zin van het Reglement Subdrempelige Opdrachten (UVgO) zijn alle leveringen en diensten die geen bouwdiensten zijn (zie hierboven). De UVgO regelt de aanbestedingsprocedure.

Verder is deel B van de Vergabeordnung für Leistungen (VOL deel B) van toepassing op de uitvoering van de dienst.

Klik hier voor de gemeentelijke voorwaarden:

Drempels:

Bij het bereiken of overschrijden van de in de aanbestedingsverordening vastgestelde drempelwaarde wordt een Europese aanbestedingsprocedure uitgevoerd.

De volgende netto drempels gelden:

VOB-gunningen: 5.350.000 euro netto.
VOL/VOF gunningen: 214.000 euro netto.

Europese aanbestedingen worden bovendien gepubliceerd in het Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Bouwplaats bij het LernWerk

Aankoopvoornemens en gegunde opdrachten

Naast de Regeling Aanbesteding en Contractering Bouw (VOB) voorziet ook de Regeling Onderdrempelige Aanbesteding (UVgO) in zogenaamde ex-ante en ex-post regelingen om te voldoen aan het gunningsbeginsel van eerlijke concurrentie.

De tekstversies van de wetten en normen zijn te vinden op https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/vergaberecht-informationen-fuer-die-wirtschaft. Het gevolg van deze normen is dat de aanbestedende dienst aanbestedingsvoornemens vooraf (ex-ante) openbaar moet maken.

Deze worden gepubliceerd in de rubriek Openbare aanbestedingen.

Daarnaast moet de aanbestedende dienst de essentiële gegevens van de aanbestedingsprocedure bekendmaken. Vanwege de afwijkende normsituatie worden de gegunde opdrachten in twee lijsten gepresenteerd.

Bouwplaats bij het LernWerk

Maatregelen in het kader van de wet ter bevordering van investeringen in NRW (Konjunkturpaket II)

Het financieringsdoel van de maatregelen in het kader van het economisch stimuleringspakket II (Konjunkturpaket II, KP II) is het bevorderen van aanvullende investeringen met het accent op de onderwijsinfrastructuur.

In overeenstemming met de financieringsvoorschriften moet worden verwezen naar de financiële deelneming van de Bondsregering en de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen in het kader van het InvföG:

Lijst van KPII-maatregelen