Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Uitbreiding industrieterrein

Meer ruimte voor bedrijven en handel

Bocholt - de ideale industriële en commerciële locatie tussen het Rijn-Ruhrgebied en Nederland.

Het industriepark van Bocholt biedt bedrijven een innovatieve en centraal gelegen locatie. Er zijn ongeveer 380 bedrijven met ongeveer 7.200 werknemers gevestigd. Daarmee is het industrieterrein met een oppervlakte van ca. 300 ha het grootste aaneengesloten en volledig ontwikkelde industrieterrein van Noordrijn-Westfalen.

Voordelen van de locatie

Centraal gelegen, met directe verkeersverbindingen naar de B67 en B473, alsmede naar het openbaar vervoer, biedt het verbindingen naar de luchthavens Düsseldorf (ca. 80 km) en Münster-Osnabrück (ca. 90 km), alsmede een waterwegverbinding in Emmerich, op ca. 30 km afstand, en in Duisburg, op ca. 55 km afstand. Het onderscheidt zich dus vooral door zijn uitstekende ligging, zijn optimale verkeersinfrastructuur en zijn uitgebreide dienstenaanbod.

De ligging aan de rand van het Rijn-Ruhrgebied met directe nabijheid van Nederland heeft in het verleden geleid tot talrijke investeringen en vestigingen op het gebied van transport, logistiek en distributie. Een dynamische economie en een omgeving met sterke koopkracht scheppen optimale voorwaarden voor de vestiging van een veelbelovende tak van uw bedrijf.

Doelgroepen

Bocholts I-Park richt zich op bedrijven die behoefte hebben aan bedrijventerreinruimte of die behoren tot de maakindustrie. Daarnaast zijn randvoorwaarden die bedrijven aantrekken op het gebied van machinebouw, voedingsmiddelenindustrie en grondstoffenefficiëntie beschikbaar en kunnen deze worden ontwikkeld. Uiteraard zijn ook bedrijven uit andere sectoren welkom.

Het industrieterrein wordt momenteel uitgebreid met 40 hectare.

Veelgestelde vragen

Geplande uitbreiding

Het industrieterrein wordt momenteel naar het zuiden uitgebreid met vier bouwfasen van in totaal 40 hectare. Daarvan is één bouwfase al ontwikkeld en is er één gepland voor dit jaar. De twee andere bouwfasen kunnen worden ontwikkeld en gepland volgens de vraag. In totaal zal het industriepark uiteindelijk meer dan 300 hectare aaneengesloten grond aan beide zijden van de B67 beslaan.

Voor dit project moeten de wettelijke planologische voorwaarden voor het gebruik als handels- en industrieterrein worden gecreëerd. Daarbij zijn verschillende industriële en commerciële gebieden gepland, alsook groenzones, gebieden voor land- en bosbouw en gebieden met waterrechten.

De uitbreiding vereist uiteindelijk een wijziging van het juridisch bindende bestemmingsplan en de opstelling van een ontwikkelingsplan. Een voorwaarde hiervoor is de opstelling van een milieurapport overeenkomstig § 2, lid 4, van het Bundesbaugesetzbuch (BauGB), om rekening te kunnen houden met milieubeschermingsoverwegingen.

Openbaar is in dit verband de

 • Detoelichting bijhet milieurapport van februari 2020 over de voorbereiding van het bestemmingsplan, waarin de bestaande situatie en de effecten van de plannen op de beschermde goederen van dieren, planten, grond, bodem, water, lucht, klimaat, landschap, biologische diversiteit, mensen, hun gezondheid, cultuurgoederen, andere materiële goederen, alsmede op de interacties tussen de afzonderlijke goederen worden onderzocht en beoordeeld overeenkomstig bijlage 1 bij het BauGB; de uitspraken over de afzonderlijke beschermde goederen zijn gebaseerd op verschillende deskundigenadviezen en deskundigenverklaringen/plannen.

Daarnaast zijn de volgende deskundigenrapporten en deskundigenadviezen van de stad Bocholt beschikbaar:

 • Geurimmissieprognose met aanvullende verklaring over de in het kader van de vroegtijdige inspraak naar voren gebrachte bezwaren
 • Deskundigenadvies over bioaerosolemissies en immissies met aanvullende verklaring over de bezwaren die in het kader van de vroegtijdige inspraak naar voren zijn gebracht
 • Begeleidend landschapsbeschermingsplan, onderwerp: aard en omvang van de ingrepen in natuur en landschap
 • Voorlopige soortenbeschermingsbeoordeling, fase 1 , onderwerp: beoordeling van verboden soorten in het kader van de soortenbeschermingswetgeving
 • Diepgaande soortbescherming, fase 2 , beoordeling van verboden soorten in het kader van de soortenbeschermingswetgeving
 • Rioleringsplanning, onderwerp: ontwerpplanning voor de afvoer van afvalwater en neerslagwater
 • Ondergrondonderzoek 2009, onderwerp: beoordeling bodem- en grondwatertoestand
 • Ondergrondonderzoek2018, onderwerp: beoordeling van de toestand van de bodem en het grondwater
 • Rapport van het Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt, onderwerp: afvoer van neerslagwater
 • Geluidsverwachting in het door de B67 beïnvloede gebied, onderwerp: prognose wegverkeerslawaai
 • Ontwikkelingsplan voor de zuidelijke IP-uitbreiding, onderwerp: overzicht van de zuidelijke IP-uitbreiding
 • Verkeersstudie, onderwerp: gevolgen voor het verkeersnetwerk

 • Waterlopenplanning, onderwerp: herinrichting van de Laaker Bachbeek

Procedure voor het bestemmingsplan

 • Inleiding van de wijziging van het bestemmingsplan in de Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Bouwnijverheid op 22.09.2016 (indiening: 0169-2016).
 • Vervroegde inspraak met deelname van de autoriteiten van 18.12.2018 tot 19.01.2018
 • Resolutie ter openbare behandeling in de Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Bouwnijverheid op 04.07.2018 (indiening: 0161-2018)
 • Openbare vertoning met deelname van de autoriteiten van 23.10.2018 tot 23.11.2018
 • Resolutie over statuten door de gemeenteraad op 10.07.2019
 • Hernieuwde openbare vertoning met deelname van de autoriteiten van 14.10.2019 tot 15.11.2019
 • Wettelijk besluit van de gemeenteraad van 18.12.2019
 • Goedkeuring door de districtsregering van Münster op 20.01.2020
 • Rechtsgevolg van de wijziging sinds 20.02.2020

Procedure ontwikkelingsplan

 • Invoering van het ontwikkelingsplan 8-21 in de Commissie voor Planning en Bouw op 22.09.2016 (indiening: 0168-2016)
 • Vervroegde inspraak met deelname van de autoriteiten van 18.12.2018 tot 19.01.2019
 • Resolutie over de publieke terinzagelegging in de Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Bouw op 04.07.2018 (indiening: 0160-2018)
 • Openbare inzage met deelname van de autoriteiten van 23.10.2018 tot 23.11.2018
 • Besluit tot het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek en verdiepend onderzoek in de Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Bouwnijverheid op 30.01.2019 (indiening: 0017-2019)
 • Openbare vergadering op 26.02.2019
 • Wettelijk besluit van de gemeenteraad op 10.07.2019
 • Hernieuwde openbare vertoning met deelname van de autoriteiten van 09.03.2020 tot 09.04.2020
 • Update: De 10e Senaat van het Oberverwaltungsgericht van de deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft het bestemmingsplan 8-21 ongeldig verklaard overeenkomstig de uitspraak onder dossiernummer 10 D 187/20.NE in de normcontroleprocedure tegen de stad Bocholt op basis van de mondelinge zitting op 30 mei 2023.
 • Na indiening van de schriftelijke motivering van het vonnis zal de herstelprocedure onmiddellijk worden uitgevoerd.

Ook interessant


Bocholt Economische Ontwikkeling

Als u vragen heeft of op zoek bent naar een commerciële locatie, kan de Bocholt Economic Development Agency u helpen.