Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Kaderplan Noord en Noordelijke Ring

De kaderplanning voor de afsluiting van de buitenring en dus onder andere voor de "noordelijke ringweg" gaat terug tot de jaren 1930. Met de geplande wegindeling van de buitenring wordt rekening gehouden door in verschillende ontwikkelingsplannen een stedelijke corridor vrij te houden.

Algemeen

Wat is de noordelijke ring?

De Nordring vormt de noordwestelijke aansluiting van de deels reeds bestaande buitenring. Het is de bedoeling het gebied van het kaderplan voor het noorden tussen de Dinxperloerstraße en de Adenauerallee te ontsluiten.

In de loop der tijd hebben de activiteiten in het gebied van de hoofdwegaanleg (buitenste ring van wegen) geen gelijke tred gehouden met de voortschrijdende nederzettingsactiviteit. Op piekmomenten kan worden vastgesteld dat deze wegen de grenzen van hun capaciteit bereiken, waardoor het gemak en de veiligheid van het verkeer sterk te lijden hebben. De ontwikkeling van het stedelijk gebied en de aansluiting van de afzonderlijke wijken worden hierdoor sterk beïnvloed. Deze betreurenswaardige situatie moet derhalve worden tegengegaan door een wijziging van de verkeersplanning.

Stedenbouwkundige doelstellingen

 • middellange tot lange termijn: realisatie van delen van de buitenring met grote verkeersdringendheid tot aan de afsluiting van de buitenring
 • Korte tot middellange termijn: Realisatie van delen van de buitenring met de grootste verkeersdringendheid tot de sluiting van de buitenring.

De noordelijke ringweg kan worden onderverdeeld in de volgende secties:

 • Westring III: aansluiting op de bestaande Westringtunnel (L602) tot de kruising met Nordring I
 • Westring IV: aansluiting op Dinxperloer Straße, hoogte Bussardweg tot kruising met Nordring I
 • Nordring I: vanaf de kruising met Westring III en Westring IV tot de Adenauerallee.

Daarnaast zijn er ten noordoosten van de ringsluiting nog twee secties, Nordring II en III genaamd:

 • Nordring II: van de Adenauerallee tot de Blücherstraße
 • Nordring III: van de Blücherstraße tot de Münsterstraße

(zie ook het overzichtsplan van de delen van de buitenring; de aanduidingen Nordring I-III en Westring II-IV dienen ter verduidelijking, zij maken geen deel uit van de motivering van de plannen).

De noordelijke ringweg dient dus als afsluiting van de buitenring om de toegenomen verkeersdrukte adequaat te kunnen verwerken. Met name het gebied Nordring I dient ook om een nieuwe woonwijk te ontwikkelen. Voor dit gebied zijn reeds stedenbouwkundige concepten ontwikkeld in het kader van het ontwikkelingsconcept voor het noorden van Bocholt, Kaderplan Noord 2009, .

Alle maatregelen staan ook in het mobiliteitsconcept van de stad Bocholt, dat op 7 oktober 2020 door de gemeenteraad is aangenomen en de komende jaren achtereenvolgens moet worden uitgevoerd.

Planningsbeginselen

Het regionaal plan Münsterland

Regionalplan Muensterland

© Stadt Bocholt

Regionaal plan Münsterland

In het streekplan van het Münsterland wordt de geplande buitenring van Bocholt als "belangrijke weg" aangeduid. Potentiële gebieden voor "huisvesting" bevinden zich voornamelijk in het noorden van Bocholt. De ontwikkeling van deze gebieden is dus direct of indirect afhankelijk van de "noordelijke ringweg".

(zie ook regionaal plan Münsterland)

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan van de stad Bocholt (FNP)

 • Doelstelling: Hoofdweg noordelijke en westelijke ring met gewijzigd tracé en woongebieden
 • De 119e wijziging van het FNP tussen de Hemdener Weg en de Dinxperloer Straße is juridisch van kracht sinds 6 maart 2023.

Bouwrechten voor de hoofdweg moeten worden gecreëerd door het ontwikkelingsplan NW 28, dat momenteel in behandeling is.

Ontwikkelingsplannen

Na de goedkeuring van het Kaderplan Noord in 2009 en de actualisering ervan in 2013, zijn er verschillende stedelijke bestemmingsplanprocedures gestart. Hieronder volgt een overzicht van wettelijk bindende bestemmingsplannen (statuten) en lopende bestemmingsplanprocedures.

Wettelijk bindende bestemmingsplannen

Ontwikkelingsplan NO 15

 • Ontwikkelingsplan voor interne ontwikkeling volgens § 13a BauGB
 • Doel: Nordring tussen Barloer Weg en Burloer Weg
 • Wettelijk bindend sinds 15.02.2013
 • Status: Het deel tussen Barloer Weg en Burloer Weg is aangelegd en in gebruik.

NW 23 Eschkante

 • Ontwikkelingsplan volgens § 13 BauGB (vereenvoudigde procedure)
 • Doel: Creëren van woonbouwgrond, rekening houdend met de bestaande boomstructuren.
 • Wettelijk bindend sinds 09.03.2023, zie planningsdocumenten
Lopende procedure

NW 28 Dinxperloer Straße/Hemdener Weg

 • Ontwikkelingsplan volgens § 13 BauGB (vereenvoudigde procedure)
 • Doel: Realisatie van het gedeelte van de buitenring tussen de Hemdener Weg en de Dinxperloer Straße
 • Vroegtijdige inspraak van 01.09.2022 tot 07.10.2022
 • Voorbereiding van de open raadpleging

10-7 Hemdener Weg

 • Ontwikkelingsplan volgens § 13 BauGB (vereenvoudigde procedure)
 • Doelstelling: Realisatie van het gedeelte van de buitenring tussen de Hemdener Weg en de Adenauerallee
 • Vroegtijdige inspraak van 01.09.2022 tot 07.10.2022
 • Voorbereiding van de openbare raadpleging

Kaderplan Noord

Ontwikkelingsconcept voor het noorden van Bocholt

Het Kaderplan Noord is een ontwikkelingsconcept voor het noorden van Bocholt.

Het Kaderplan Noord werd op 16.09.2009 door de gemeenteraad aangenomen als een geïntegreerd ruimtelijk ontwikkelingsconcept voor het noorden van Bocholt. In de jaren daarvoor waren de randvoorwaarden voor het wegverkeer in Bocholt fundamenteel veranderd.

In december 2006 werd de B67 tussen het knooppunt Dingdener Straße en de Rhede opengesteld voor het verkeer. Tegelijkertijd werd de B67 met de door de stad Bocholt aangelegde Südostring (zuidoostelijke ringweg) verbonden met de Münsterstraße. Bovendien werd de tweede bouwfase van de Westring tussen de Schwanenstraße en de Dinxperloer Straße geopend met de Westringtunnel. Met deze omvangrijke bouwmaatregelen is de stad Bocholt een stap dichter bij haar doel gekomen om de buitenring af te sluiten, een doel dat zij al tientallen jaren nastreeft. Inmiddels is ongeveer tweederde van de buitenring voltooid.

Deze bouwmaatregelen hebben geleid tot een reorganisatie van het wegverkeer en een daarmee gepaard gaande ontlasting van vele straten. Met name de Münsterstraße, de Uhlandstraße, het Westend en het zuidelijke deel van de Dinxperloer Straße moeten hier worden genoemd. In het noorden van Bocholt daarentegen zijn het vooral de woonwegen door woon- en recreatiegebieden die te maken krijgen met extra verkeer. In 2009 heeft de gemeenteraad het Kaderplan Noord aangenomen.

Het Masterplan Noord voorziet in de consolidatie van de vestigingsstructuur in samenhang met de aanleg van een nieuwe noordelijke ringweg (Nord-/Westring) om aan de heersende vraag naar woongebieden te voldoen en de verkeerssituatie in de stad te ontlasten. De ontlasting zal een positief effect hebben op de bestaande woongebieden langs de Dinxperloer Straße in het bijzonder. Bovendien leidt een nieuwe verkeersroute tot een betere verbinding met het ziekenhuis ten noordoosten van het veranderingsgebied. Sluipverkeer, dat tot nu toe door de bestaande woongebieden leidde, kan zo worden vermeden.

In het kaderplan noord zijn drie ontwerp-stedenbouwkundige concepten ontwikkeld en onderling en tegen elkaar afgewogen. Daarbij zijn de drie planningsvarianten beoordeeld uit het oogpunt van stedenbouw en gebruik, economische efficiëntie, verkeer, sport en milieu. Het stedenbouwkundig concept van variant 3 bood de mogelijkheid voor meer vestigingsgebied en tegelijkertijd een zekere flexibiliteit met betrekking tot de ligging van het definitieve tracé van de noordelijke ringweg.

In de daaropvolgende jaren werden voor andere deelgebieden (westelijke en noordelijke ringweggebieden) van het kaderplan stedenbouwkundige procedures ingeleid. Bijgevolg waren er bepaalde wijzigingen in de vestigingsstructuur. Dit betekende dat de ontwerpen van het kaderplan Noord van 2013 moesten worden geactualiseerd.

Status 2009 / update 2013

Beschluss Rahmenplan Nord 2009

© Stadt Bocholt

Fortschreibung Rahmenplan Nord 2013

© Stadt Bocholt