Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Kaderplan Noord en Noordelijke Ring

De kaderplanning voor de afsluiting van de buitenring en dus onder andere voor de "noordelijke ringweg" gaat terug tot de jaren 1930. Met de geplande wegindeling van de buitenring wordt rekening gehouden door in verschillende ontwikkelingsplannen een stedelijke corridor vrij te houden.

Algemeen

Wat is de noordelijke ring?

De noordelijke ringweg vormt de noordwestelijke verbinding van de gedeeltelijk bestaande buitenring. Hij is bedoeld om het gebied van het noordelijke kaderplan tussen de Dinxperloerstraße en de Adenauerallee te ontsluiten.

In de loop der tijd hebben de activiteiten op het gebied van de aanleg van de hoofdweg (buitenring) geen gelijke tred gehouden met de voortschrijdende woningbouw. Op piekmomenten kunnen we vaststellen dat deze wegen de grenzen van hun capaciteit bereiken en dat het verkeerscomfort en de verkeersveiligheid daar sterk onder lijden. De ontwikkeling van het stedelijk gebied en de verbinding van individuele wijken worden hierdoor ernstig aangetast. Daarom moeten de tekortkomingen worden tegengegaan door een verandering in de verkeersplanning.

Stedenbouwkundige doelstellingen van de planning

 • middellange tot lange termijn: realisatie van delen van de buitenring met grote verkeersurgentie tot aan de afsluiting van de buitenring
 • korte tot middellange termijn: realisatie van delen van de buitenring met de grootste verkeersurgentie tot aan de afsluiting van de buitenring

De noordelijke ringweg is onder te verdelen in de volgende delen:

 • Westring III: aansluiting op de bestaande Westringtunnel (L602) tot aan de kruising met Nordring I
 • Westring IV: aansluiting op de Dinxperloer Straße, gelijkvloers met de Bussardweg tot de kruising met de Nordring I
 • Nordring I: vanaf de kruising met Westring III en Westring IV tot aan de Adenauerallee

Daarnaast zijn er nog twee trajecten ten noordoosten van de ringwegafsluiting, de Nordring II en III:

 • Nordring II: van de Adenauerallee tot de Blücherstraße
 • Nordring III: van de Blücherstraße tot de Münsterstraße

(zie ook overzichtsplan van de delen van de buitenring; de aanduidingen Nordring I-III en Westring II-IV zijn voor de duidelijkheid, ze maken geen deel uit van de motivering van de plannen)

De Nordring dient dus om de buitenring af te sluiten om het toegenomen verkeersvolume adequaat te kunnen verwerken. Het Nordring I-gebied in het bijzonder dient ook om een nieuw woongebied te ontwikkelen. Stedenbouwkundige concepten voor dit gebied zijn al ontwikkeld als onderdeel van het ontwikkelingsconcept voor het noorden van Bocholt, Rahmenplan Nord uit 2009, .

Alle maatregelen zijn ook het onderwerp van het mobiliteitsconcept van de stad Bocholt, dat op 7 oktober 2020 door de gemeenteraad werd aangenomen en de komende jaren achtereenvolgens moet worden uitgevoerd.

Planningsbeginselen

Het regionaal plan Münsterland

Streekplan Münsterland

In het streekplan Münsterland wordt de geplande buitenring van Bocholt als een "belangrijke weg" afgebeeld. De meeste potentiële "woongebieden" liggen in het noorden van Bocholt. De ontwikkeling van deze gebieden is daarom direct of indirect afhankelijk van de "noordelijke ringweg".

(zie ook regionaal plan Münsterland)

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan van de stad Bocholt (FNP)

 • Doel: Hoofdweg noordelijke en westelijke ring met gewijzigd tracé en woongebieden
 • De 119e wijziging van het FNP tussen de Hemdener Weg en de Dinxperloer Straße is juridisch van kracht sinds 6 maart 2023.

Bouwrechten voor de hoofdweg moeten worden gecreëerd door ontwikkelingsplan NW 28, dat momenteel in behandeling is.

Ontwikkelingsplannen

Na de goedkeuring van het Kaderplan Noord in 2009 en de actualisering ervan in 2013 zijn er een aantal stedenbouwkundige planningsprocedures gestart. Hieronder vindt u een overzicht van wettelijk bindende bestemmingsplannen (verordeningen) en lopende bestemmingsplanprocedures.

Juridisch bindende bestemmingsplannen

Ontwikkelingsplan NO 15

 • Ontwikkelingsplan voor interne ontwikkeling in overeenstemming met artikel 13a BauGB
 • Doel: Nordring tussen Barloer Weg en Burloer Weg
 • Juridisch bindend sinds 15 februari 2013
 • Status: Het deel tussen Barloer Weg en Burloer Weg is aangelegd en in gebruik.

NW 23 Eschkante

 • Ontwikkelingsplan overeenkomstig artikel 13 BauGB (vereenvoudigde procedure)
 • Doelstelling: Creëren van woonontwikkelingsgebied met inachtneming van de bestaande boomstructuren
 • Wettelijk bindend sinds 09.03.2023, zie planningsdocumenten
Lopende procedure

NW 28 Dinxperloer Straße/Hemdener Weg

 • Ontwikkelingsplan overeenkomstig § 13 BauGB (vereenvoudigde procedure)
 • Doel: Realisatie van het gedeelte van de buitenring tussen de Hemdener Weg en de Dinxperloer Straße
 • Vroegtijdige inspraak vindt plaats van 01/09/2022 tot 07/10/2022
 • Voorbereiding van de openbare raadpleging

10-7 Hemdener Weg

 • Inrichtingsplan volgens § 13 BauGB (vereenvoudigde procedure)
 • Doelstelling: Realisatie van het gedeelte van de buitenring tussen de Hemdener Weg en de Adenauerallee
 • Vroegtijdige inspraak vindt plaats van 01/09/2022 tot 07/10/2022
 • Voorbereiding van de openbare raadpleging

Kaderplan Noord

Ontwikkelingsconcept voor het noorden van Bocholt

Het Kaderplan Noord is een ontwikkelingsconcept voor het noorden van Bocholt.

Het Raamplan Noord werd op 16 september 2009 door de gemeenteraad aangenomen als een geïntegreerd ruimtelijk ontwikkelingsconcept voor het noorden van Bocholt. In de jaren daarvoor waren de randvoorwaarden voor het wegverkeer in Bocholt fundamenteel veranderd.

In december 2006 werd de B67 tussen het knooppunt Dingdener Straße en de Rhede opengesteld voor het verkeer. Tegelijkertijd werd de B67 verbonden met de Münsterstraße door de zuidoostelijke ringweg die door de stad Bocholt werd aangelegd. Bovendien werd de tweede bouwfase van de Westring tussen de Schwanenstraße en de Dinxperloer Straße geopend met de Westringtunnel. Met deze uitgebreide bouwmaatregelen is de stad Bocholt een stap dichter bij haar doel gekomen om de buitenring af te sluiten, een doel dat ze al tientallen jaren nastreeft. De buitenring is nu voor ongeveer tweederde voltooid.

Als gevolg van deze bouwmaatregelen is het wegverkeer gereorganiseerd en zijn veel wegen ontlast. Met name de Münsterstraße, Uhlandstraße, Westend en het zuidelijke deel van de Dinxperloer Straße moeten hier genoemd worden. In het noorden van Bocholt daarentegen zijn het vooral woonstraten door woon- en recreatiegebieden die met extra files te maken hebben. In 2009 nam de gemeenteraad het Kaderplan Noord aan.

Het Raamplan Noord voorziet in de consolidatie van het woongebied in combinatie met de aanleg van een nieuwe noordelijke ringweg (noord/westring) om aan de heersende vraag naar woongebieden te voldoen en de verkeersopstoppingen in de stad te verlichten. De ontlasting zal vooral een positief effect hebben op de bestaande woonwijken langs de Dinxperloer Straße. Bovendien zal een nieuwe verkeersroute leiden tot een betere verbinding met het ziekenhuis ten noordoosten van het veranderingsgebied. Hierdoor kunnen sluiproutes, die voorheen door de bestaande woonwijken liepen, worden vermeden.

Er zijn drie stedenbouwkundige concepten ontwikkeld en tegen elkaar afgewogen in het noordelijke kaderplan. De drie planningsvarianten werden beoordeeld op stedelijke ontwikkeling en benutting, economische efficiëntie, verkeer, sport en milieu. Het stedenbouwkundige concept van variant 3 bood de mogelijkheid van meer woongebied en tegelijkertijd een zekere flexibiliteit met betrekking tot de locatie van het definitieve tracé van de noordelijke ringweg.

In de daaropvolgende jaren werden stedenbouwkundige planningsprocedures gestart voor verdere delen (westelijk en noordelijk ringweggebied) van het kaderplan. Dit resulteerde in bepaalde wijzigingen in de nederzettingsstructuur. Dit betekende dat de ontwerpen van het kaderplan Noord uit 2013 moesten worden geactualiseerd.