Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Privacybeleid Stad Bocholt

Met het bezoek aan onze website https://www.bocholt.de biedt het gemeentebestuur van Bocholt u een telemediadienst aan in de zin van de telemediawet. De exploitant van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van andere administratieve diensten.

I. Algemene informatie overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

1. contactgegevens

1.1 Naam en adres van de verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijk voor deze website is de

De gemeenteraad van Bocholt
De burgemeester
Kaiser-Wilhelm-Str. 52-58
46395 Bocholt

Tel.: 02871/953-0
E-mail: Stadtverwaltungverwaltung(at)bocholt(dot)de
DE-Mail: Stadtverwaltungverwaltung(at)bocholt.de-mail(dot)de
URL: https: //www.bocholt.de

1.2 Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

In overeenstemming met art. 37 lid 3 heeft het stadsbestuur van Bocholt een gezamenlijke officiële functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die verantwoordelijk is voor meerdere gemeenten. Informatie over de instelling en de functionaris voor gegevensbescherming is als volgt

Zweckverband KAAW - Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West
Weberstraße 5
49477 Ibbenbüren
Duitsland

Mario Könning
Werkplaats/locatie: gemeentehuis Borken
Telefoon: +49 (2861) 939409 of +49 (0)5451 5622-751
e-mail: E-mail verzenden

1.3 Naam en adres van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is de

Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf

Telefoon: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-mail: poststelle(at)ldi.nrw(dot)de

2. uw rechten als gebruiker

Als betrokkene in de zin van de GDPR hebt u de mogelijkheid om verschillende rechten te doen gelden. U hebt het recht

 • op grond van Art. 15 GDPR i.V.m. §§ Secties 12, 49 DSG NRW om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan. Houd er rekening mee dat uw recht op informatie in bepaalde gevallen kan worden beperkt of uitgesloten in overeenstemming met artikel 48 van de wet op de gegevensbescherming van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.
 • overeenkomstig Art. 16 GDPR in combinatie met. § om de onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens of de aanvulling van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;
 • in overeenstemming met Art. 17 GDPR in combinatie met. § § 50 (2) DSG NRW om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen indien dit wettelijk verplicht is. Het recht op wissen conform Art. 17 (1) en (2) GDPR is echter niet van toepassing indien, onder andere, de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • op grond van Art. 18 GDPR in combinatie met. de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u weigert deze te wissen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform Art. 21 GDPR in combinatie met § 14 DSG NRW. § 14 DSG NRW bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
 • in overeenstemming met Art. 20 GDPR, om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke
 • in overeenstemming met Art. 21 GDPR in combinatie met. § 14 DSG NRW, heb je het recht om, op gronden die verband houden met jouw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die is gebaseerd op punt (a) of (e) van Art. 6(1) GDPR. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van logbestanden zijn absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Stuur uw bezwaar naar dit e-mailadres.
 • In overeenstemming met art. 7 lid 3 GDPR hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het gevolg hiervan is dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer mogen voortzetten en
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met art. 77 GDPR. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats.

3. algemene communicatie met het stadsbestuur van Bocholt

a) Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt?

Wij bieden u verschillende toegangsmogelijkheden voor "elektronische" communicatie wanneer u contact opneemt met het stadsbestuur van Bocholt:

 • Contactformulier
 • Communicatie per e-mail
 • DE-Mail communicatie
 • Telefooncentrale (antwoordapparaat: bandopname)
 • Gebruikersaccount (website)

Het volgende kan worden opgeslagen wanneer u contact met ons opneemt

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • e-mailadres
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Telefoon
 • Onderwerp
 • Uw bericht / uw inhoud
 • Tijdstempel
 • IP-adres

Het doel van het verwerken en opslaan van gegevens is om te kunnen reageren op uw verzoek.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

Als u een van de communicatiemedia gebruikt, worden persoonsgegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis ingevoerd. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6(1)(a) GDPR. Als je vraag en het gebruikte medium een administratieve handeling is, verwerken we deze informatie in overeenstemming met artikel 6(1)(e) GDPR.

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven, tenzij hun ouders of wettelijke voogden hiervoor toestemming hebben gegeven (Art. 8 (1) GDPR). De toestemming moet dan uitdrukkelijk worden vermeld in het bericht (Art. 8 para. 2 GDPR).

c) Zijn er naast de verwerkingsverantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Wij gebruiken de door u ingevoerde persoonsgegevens alleen voor het door u gevraagde doel en alleen binnen de administratie of de gespecialiseerde kantoren die verantwoordelijk zijn voor de betreffende dienst.

Als het om een officieel verzoek gaat dat niet onder de verantwoordelijkheid van ons stadsbestuur valt, gaan wij ervan uit dat u ermee instemt dat wij uw verzoek doorgeven aan de verantwoordelijke overheidsinstelling (bijv. district, deelstaat, federale overheid, enz.) zodat wij uw verzoek kunnen behandelen. Wij zullen uw verzoek alleen doorgeven in verband met overheidsinstellingen.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij verwijderen de persoonlijke gegevens die wij via communicatie ontvangen zodra de opslag niet langer nodig is voor het door u nagestreefde doel of in verband met de administratieve processen die hierdoor in gang worden gezet en de toepasselijke bewaarplichten.

e) Opmerking over communicatie per e-mail

Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat u voor eigen risico elektronisch communiceert via e-mail. De gemeente Bocholt kan niet garanderen dat een ontvangen bericht beveiligd is tegen onderschepping of vervalsing.

Gebruik uw DE-Mail adres of ons contactformulier voor beveiligde communicatie.

f) Opmerkingen over bandopnames (antwoordapparaat)

Wij willen u erop wijzen dat als uw gesproken woord door het antwoordapparaat wordt opgenomen en de inhoud ervan doorslaggevend is voor de uitvoering van een administratieve handeling, wij deze informatie verwerken (opslaan) voor het beoogde doel.

Gegevensverwerking bij bezoek aan onze website (DSGVO)

4. externe links

Deze website kan links bevatten naar websites van derden of naar andere websites die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Als u een link volgt naar een website die buiten onze verantwoordelijkheid valt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen informatie over gegevensbescherming hebben. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze websites van derden en hun gegevensbeschermingsverklaringen. Controleer daarom voordat u deze websites gebruikt of u akkoord gaat met hun verklaringen over gegevensbescherming.

U kunt externe links herkennen doordat ze in een andere kleur worden weergegeven dan de rest van de tekst of doordat ze onderstreept zijn. Uw cursor toont u externe links wanneer u deze over een dergelijke link beweegt. Alleen wanneer u op een externe link klikt, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de bestemming van de link. In het bijzonder ontvangt de exploitant van de andere website uw IP-adres, het tijdstip waarop u op de link hebt geklikt, de pagina waarop u op de link hebt geklikt en andere informatie die u kunt vinden in de informatie over gegevensbescherming van de betreffende aanbieder.

Houd er ook rekening mee dat individuele links kunnen leiden tot de overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Hierdoor kunnen buitenlandse autoriteiten toegang krijgen tot uw gegevens. U hebt mogelijk geen recht op rechtsmiddelen tegen deze gegevenstoegang. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de bestemming van de link of zelfs worden blootgesteld aan ongewenste toegang door buitenlandse autoriteiten, klik dan niet op een link.

5. webhost

a) Welke gegevens worden verwerkt voor welk doel?

Wanneer u inhoud op de website opent, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand, dat identificatie mogelijk maakt. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Naam van de server
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Internetprotocoladres (IP-adres)
 • Datum en tijd van toegang
 • Bestemming van de aanvraag
 • Status van de aanvraag
 • Website vanwaar de gebruiker toegang kreeg tot de server
 • Gebruikte webbrowser, eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw provider

De bovengenoemde gegevens (logbestanden) worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden

 • Zorgen voor een vlotte verbinding met de website
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
 • Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem
 • Vervolging in geval van misbruik en
 • voor verdere administratieve doeleinden

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is § 3 para. 1 DSG NRW i.V.m. Art. 6 lid 1 letter e en lid 3 GDPR.

c) Zijn er naast de verwerkingsverantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

In plaats van deze website op onze eigen server te laten draaien, kunnen we deze ook laten draaien op de server van een externe dienstverlener (hostingbedrijf). In dat geval worden de persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, opgeslagen op de servers van het hostingbedrijf. Naast de hierboven genoemde gegevens kan het bijvoorbeeld gaan om contactaanvragen, contactgegevens, namen, toegangsgegevens tot de website, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens en andere gegevens die via een website worden gegenereerd. U kunt hier meer over te weten komen in het gedeelte "Configureerbare formulieren". Onze serviceprovider voor onze website is

EGOTEC AG
Raad van bestuur: Heiko Roth, Johannes Jakob
Voorzitter van de raad van toezicht: Silvia Jakob
Pfalzgraf-Otto-Straße 81

74821 Mosbach
info(at)egotec(dot)com

EGOTEC ontvangt en verwerkt persoonlijke gegevens namens ons als verwerker. De hosting en exploitatie van onze website vindt plaats in Duitsland, bij:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen

Deze dienstverlener (Hetzner Online GmbH) is een onderaannemer van EGOTEC AG en verwerkt de gegevens ook uitsluitend in het kader van een contractuele verwerkingsrelatie.

d) Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. De logbestanden worden maximaal dertig dagen rechtstreeks opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor beheerders.


6. gebruikersaccount website

a) Welke gegevens worden met welk doel verwerkt?

Als gebruiker van onze website hebt u de mogelijkheid om een gebruikersaccount aan te maken. Het account wordt ingesteld in samenwerking met het ServiceKonto NRW of door het handmatig in te voeren. Het gebruikersaccount wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Enerzijds kunt u uw gegevens gebruiken om door ons verstrekte formulieren automatisch in te vullen met uw stamgegevens of anderzijds is het gebruikersaccount vereist om u te abonneren op de nieuwsbrief.

De gebruikersaccount is geen voorwaarde voor het gebruik van onze administratieve processen. U kunt onze website dus ook zonder gebruikersaccount gebruiken.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR.

c) Zijn er naast de verwerkingsverantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Het gebruikersaccount maakt deel uit van ons contentmanagementsysteem. Onze serviceprovider verwerkt de gegevens daarom namens ons. Zie voor meer informatie sectie 5 letter c.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In de regel wordt het gebruikersaccount door u gewist. Als de stad Bocholt vaststelt dat het account al 3 jaar niet meer actief is, wordt het door het systeem verwijderd.

7. nieuwsbrief (e-mail & messenger diensten)

a) Welke gegevens worden met welk doel verwerkt?

Voorwaarde voor aanmelding voor de nieuwsbrief is een bijbehorend gebruikersaccount. Het gebruikersaccount dient ter verificatie en stelt u in staat om u te abonneren op onze nieuwsbrief:

- Nieuwsbrief over bedrijfsontwikkeling

- Nieuwsbrief citymarketing

- Nieuwsbrief Stad Bocholt

Afhankelijk van de nieuwsbrief kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

- Stamgegevens zoals namen

- adresgegevens

- Communicatiegegevens zoals e-mailadressen, telefoonnummers

- IT-gegevens zoals IP-adres

- Aanmeldings- en registratiegegevens

We verwerken de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden

- Om je te informeren over ons nieuws.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is artikel 6(1)(a) EU GDPR in overeenstemming met uw toestemming.

c) Zijn er naast de verwerkingsverantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, worden de verzamelde gegevens uitsluitend gebruikt voor de nieuwsbrief. De gegevens worden in de regel niet doorgegeven aan derden.

De stad Bocholt gebruikt een module van uw websitebeheerder om de nieuwsbrief te versturen. De websitebeheerder verwerkt de gegevens in opdracht van de stad Bocholt, zie paragraaf 5 letter c voor meer details. Als u informatie van ons ontvangt via een koeriersdienst, verwerken wij uw persoonsgegevens samen met de koeriersdienst. De verantwoordelijke koeriersdienst verwerkt eerst uw gegevens en onze gegevens. We hebben Whappodo.com GmbH de opdracht gegeven om te voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming. Deze dienstverlener verwerkt de gegevens van de koeriersdiensten namens ons om je de nieuwsbrief of informatie via dit communicatiekanaal te kunnen bieden.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zodra u uw toestemming heeft ingetrokken. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor dit onderwerp, worden uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

d) Annulering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Dit kan door het abonnement in het gebruikersaccount te deactiveren. Voor dit doel is er een overeenkomstige link of kennisgeving in elke nieuwsbrief.

Uitzondering: Nieuwsbrief via Threema en Telegram. Stuur hiervoor het woord STOP.

d) Opmerkingen over messenger-diensten

We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure om je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat we je, nadat je je hebt geregistreerd, een e-mail sturen naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven waarin we je vragen te bevestigen dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als je je inschrijving niet binnen een bepaalde periode bevestigt, worden je gegevens geblokkeerd en na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

Whappodo.com

We maken gebruik van de service van Whappodo. Whappodo is een centraal platform dat ons bij de gemeente Bocholt in staat stelt verschillende messenger-diensten te integreren om met je te communiceren via een centrale gebruikersinterface. De serviceprovider verwerkt daarom namens ons je gegevens, die je aan ons beschikbaar stelt via de messenger services die je gebruikt.

Onder andere geldt ook de gegevensbeschermingsinformatie van de dienstverlener: https://www.whappodo.com/datenschutz/

Telegram Messenger

Als je Telegram samen met ons gebruikt, verwijzen we je naar de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsvoorwaarden van de dienstverlener: https://telegram.org/privacy

Threema Boodschapper

Als je Threema samen met ons gebruikt, verwijzen we je naar de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de dienstverlener: https: //threema.ch/de/privacy

8. formulieren

Onze website maakt gebruik van verschillende formulieren en systemen om formulieren te maken. Wij voorzien u van overeenkomstige formulieren via ons content management systeem (CMS) (paragraaf 8.1) of gebruiken een formulierbeheersysteem (paragraaf 8.2), dat u over het algemeen administratieve diensten biedt in het kader van digitalisering. Meer informatie vindt u in de volgende subsecties.

8.1 Configureerbare formulieren (CMS)

a) Welke gegevens worden met welk doel verwerkt?

Onze website bevat configureerbare formulieren. Hiermee kan het stadsbestuur van Bocholt formulieren maken, zoals een contactformulier, feedback, enz. Via een configureerbaar formulier kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. We leggen uit welke configureerbare formulieren we gebruiken in de volgende subparagrafen vanaf paragraaf 6.1.1.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in het kader van een configureerbaar formulier is over het algemeen Art. 6 para. 1 GDPR. Afhankelijk van de (formulier)inhoud kunt u de rechtsgrondslag vinden in de volgende subsecties of navragen bij de functionaris voor gegevensbescherming.

c) Zijn er naast de verwerkingsverantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

De verwerking wordt uitgevoerd namens onze hostingprovider. Meer informatie over de hostingprovider vindt u in sectie 5 (Webhost). Afhankelijk van de inhoud van het formulier kunnen er andere interne of, in zeldzame gevallen, externe instanties bij betrokken zijn. Meer informatie vindt u in de betreffende subrubriek van het formulier.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

We verwijderen de persoonsgegevens die we via het formulier ontvangen zodra opslag niet langer nodig is voor de in gang gezette administratieve processen en de geldende bewaarplicht. Meer gedetailleerde informatie over het verwijderen van gegevens is te vinden in de betreffende informatieverplichtingen van de afzonderlijke formulieren.

8.1.1 Contactformulier

a) Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt?

Onder punt 3 hebben wij u al uitvoerig geïnformeerd over de communicatie tussen u en de stad Bocholt. Het contactformulier biedt u een veilige uitwisseling van communicatie. Meer informatie over de doeleinden vindt u onder punt 1, punt 3.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

De rechtsgrondslag voor het eerste contact is over het algemeen Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Een gedetailleerde beschrijving wordt voor u beschreven in sectie 3 letter b.

c) Zijn er naast de verwerkingsverantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

We hebben u al gedetailleerd geïnformeerd over de ontvangers in sectie 3 en 8.1. Neem gerust een kijkje.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

We hebben u al gedetailleerd geïnformeerd over de verwijderingsperioden in het kader van de communicatie met het stadsbestuur in paragraaf 3 (d).

8.2 Online formulieren (formulierbeheer)

a) Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel?

De aangeboden formulieren verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met uw verzoek of in verband met de administratieve processen die hierdoor in gang worden gezet. Deze diensten zijn toegankelijk via een externe link. Aangezien wij ook de exploitant van de formulierenserver zijn, informeren wij u over dit privacybeleid.

In de regel verzamelen wij uw stamgegevens, adresgegevens, contactgegevens en, afhankelijk van uw verzoek, andere informatie. Individuele informatie over gegevensbescherming voor het betreffende administratieve proces is te vinden in de informatievereisten voor de betreffende formulieren (details zijn te vinden in sectie 3 van dit privacybeleid).

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is over het algemeen

Artikel 6(1)(e), (c) of (d) GDPR

Afhankelijk van de vorm kunnen ook andere rechtsgrondslagen van toepassing zijn:

Art. 6 lid 1 letter a GDPR

Art. 6 lid 1 letter b GDPR

c) Zijn er naast de verwerkingsverantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Als u formulieren per post naar de gemeente Bocholt stuurt, heeft dit geen gevolgen voor andere ontvangers.

Bij elektronische toezending van formulieren maakt de gemeente Bocholt gebruik van een dienstverlener. Voor dit doel ontvangt de dienstverlener de bovengenoemde gegevens als verwerker. Het gaat om de volgende dienstverleners:

 • Zweckverband KAAW als contractpartner
 • bol Behörden Online Systemhaus GmbH als hostingprovider

In verband met geactiveerde administratieve processen kan niet worden uitgesloten dat andere instanties uw persoonlijke gegevens ontvangen. Meer gedetailleerde informatie wordt beschreven in de informatieverplichtingen van het betreffende administratieve proces.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

We verwijderen de persoonsgegevens die we via het formulier ontvangen zodra de opslag niet langer nodig is voor het in gang gezette administratieve proces en de van toepassing zijnde bewaarplicht. Meer gedetailleerde informatie over het verwijderen van gegevens is te vinden in de betreffende informatieverplichtingen van de afzonderlijke formulieren.

Persoonsgegevens die via een link (formulieroproep) worden opgevraagd, worden 180 dagen bewaard door de hostingprovider (IP-adres, gebruikte browser, logbestanden).

e) Opmerkingen over elektronische verzending

Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens gecodeerd worden verzonden in overeenstemming met de stand van de techniek.

9. gebruik van lokale opslagitems, sessieopslagitems en cookies

a) Welke gegevens worden met welk doel verwerkt?

Onze website maakt gebruik van lokale opslagitems, sessieopslagitems en cookies.

Lokale opslag is een mechanisme dat de opslag van gegevens binnen de browser op uw eindapparaat mogelijk maakt. Deze gegevens bevatten meestal gebruikersvoorkeuren, zoals de "dag" of "nacht" modus van een website, en worden bewaard totdat u de gegevens handmatig verwijdert.

Sessieopslag lijkt erg op lokale opslag, maar de opslagperiode duurt alleen tijdens de huidige sessie, d.w.z. totdat het huidige tabblad wordt gesloten. De items voor sessieopslag worden daarna verwijderd van uw eindapparaat.

Cookies zijn informatie die een webserver (server die webinhoud levert) opslaat op je eindapparaat om dit eindapparaat te kunnen identificeren. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) en aan het einde van je bezoek aan een website verwijderd, ofwel permanent op je eindapparaat opgeslagen (permanente cookies) totdat je ze zelf verwijdert of ze automatisch door je webbrowser worden verwijderd.

Deze drie objecten kunnen ook door derden op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (verzoeken van derden). Dit stelt ons, als beheerder, en u, als bezoeker van deze website, in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van derden die op deze website zijn geïnstalleerd. Voorbeelden hiervan zijn cookies voor het verwerken van betalingsdiensten of cookies voor het weergeven van video's of kaarten.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

Deze mechanismen kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Ze kunnen de functionaliteit van een website verbeteren, functies van winkelmandjes controleren, de veiligheid en het gebruiksgemak van de website vergroten en analyses van bezoekersstromen en -gedrag uitvoeren. Afhankelijk van de individuele functies moeten ze worden gecategoriseerd onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als ze noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en bedoeld zijn om bepaalde functies te bieden (winkelmandfunctie) of dienen om de website te optimaliseren (bijv. cookies om bezoekersgedrag te meten), worden ze gebruikt op basis van art. 6 lid 1 letter e GDPR. Als websitebeheerder hebben we een algemeen belang bij het opslaan van deze objecten voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van onze diensten. In alle andere gevallen worden cookies alleen opgeslagen met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR.

c) Zijn er naast de verwerkingsverantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Als er objecten of mechanismen worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u hierover apart informeren in deze mededeling over gegevensbescherming. Uw vereiste toestemming zal worden gevraagd en kan te allen tijde worden ingetrokken.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De objecten of mechanismen worden verwijderd nadat het doel is vervuld. U bent verantwoordelijk voor het verwijderen van cookies die op uw eindapparaat zijn opgeslagen, bijvoorbeeld door uw toestemming te geven.

10. gebruik van externe diensten (diensten van derden)

Op onze website worden externe diensten gebruikt. Externe diensten zijn diensten van derden die op onze website worden gebruikt. Dit kan om verschillende redenen, bijvoorbeeld voor het insluiten van video's, kaarten, reclametools, websitebeveiliging en nog veel meer. Bij het gebruik van deze diensten worden ook persoonlijke gegevens doorgegeven aan de respectieve leveranciers van deze externe diensten. Als we geen publiek of contractueel belang hebben bij het gebruik van deze diensten in overeenstemming met artikel 6 lit. b, e GDPR, zullen we uw toestemming als bezoeker van onze website, die op elk moment kan worden ingetrokken, verkrijgen voordat we ze gebruiken (artikel 6 para. 1 lit. a GDPR).

10.1 Content Management Systeem - EGOTEC AG

a) Welke gegevens worden met welk doel verwerkt?

Een contentmanagementsysteem maakt het creëren, bewerken, organiseren en presenteren van digitale content mogelijk. Wij gebruiken een contentmanagementsysteem om content voor onze website te creëren. Dit stelt ons in staat om een aantrekkelijkere website te ontwerpen.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

We baseren deze verwerking op een openbaar belang (Art. 6 para. 1 lit. e GDPR). Ons openbaar belang ligt in de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van de website.

c) Zijn er naast de verwerkingsverantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Wij gebruiken het CMS van EGOTEC AG, EGOCMS. De aanbieder van de dienst is EGOTEC, Pfalzgraf-Otto-Straße 81, 74821 Mosbach, Duitsland.

Aangezien de service lokaal namens ons wordt gebruikt, vinden er geen andere gegevensoverdrachten aan derden plaats, met uitzondering van de hostingprovider (zie sectie 5).

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

10.2 Online afspraken maken

a) Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt?

De service voor het online maken van afspraken is gratis beschikbaar. Het gebruik van online afspraken maken is gepersonaliseerd. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens (registratiegegevens, afspraakgegevens) als onderdeel van uw boeking.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

Als u via onze website een afspraak boekt, worden persoonsgegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis ingevoerd. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6(1)(a) GDPR.

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven, tenzij hun ouders of wettelijke voogden hiervoor toestemming hebben gegeven (art. 8 (1) GDPR). De toestemming moet dan uitdrukkelijk worden vermeld in het bericht (Art. 8 para. 2 GDPR).

c) Zijn er naast de verwerkingsverantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

De afsprakensoftware van de stad Bocholt wordt gehost door

JCC SOFTWARE
Zutphenstraat 59
7575 EJ Oldenzaal
Nederland

De dienstverlener ontvangt hiervoor als verwerker de bovengenoemde gegevens.

Intern ontvangt de verantwoordelijke gespecialiseerde afdeling uw gegevens.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij verwijderen de persoonlijke gegevens die wij ontvangen via de software voor het maken van afspraken zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

e) Opmerkingen over het maken van afspraken

Afspraken kunnen alleen worden gemaakt door de persoon die in de reservering wordt genoemd of een gemachtigde vertegenwoordiger namens deze persoon. De naam van de persoon die de reservering maakt, kan later niet worden gewijzigd. Het overdragen van een afspraak aan een derde persoon is niet toegestaan.

De geboortedatum dient als verificatiedatum voor het ophalen van het lokale ticketnummer voor de geplande afspraak.

10.3 Analytics (analysetools)

a) Welke gegevens worden met welk doel verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers om gebruikersgedrag te analyseren. Door de verkregen gegevens te analyseren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit stelt ons in staat om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Met behulp van de gebruikte analysetools kunnen bijvoorbeeld onze websitebezoekers bij een volgend bezoek aan onze website worden herkend en hun klik/scrollgedrag, hun downloads gemeten, paginaweergaves herkend, de duur van het bezoek of het bouncepercentage gemeten en de herkomst van de websitebezoekers (gemeente, land, van welke pagina de bezoeker komt) achterhaald worden. Met behulp van de analysetools kunnen onze marktonderzoeksactiviteiten worden verbeterd en kunnen wij u duurzame administratieve diensten aanbieden.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de rechtsgrondslag van toestemming (Artikel 6(1)(a) GDPR). Als bezoeker van de website hebt u met uw vrijwillige, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zonder afzonderlijke toestemming worden de persoonsgegevens niet door ons verwerkt op de hierboven beschreven manier, op voorwaarde dat er geen andere rechtsgrondslag in de zin van Artikel 6 (1) GDPR is waarop we de verwerking baseren. We zullen op dezelfde manier te werk gaan als u uw toestemming intrekt. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd totdat u uw toestemming intrekt.

c) Zijn er naast de verwerkingsverantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

De ontvanger(s) hangt (hangen) af van de gebruikte dienst. De diensten die we gebruiken in het kader van de analyse worden hieronder beschreven.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De in het kader van de analyse verkregen gegevens worden gewist zodra het doel is bereikt en er geen verdere verwerking nodig is. U dient contact op te nemen met de desbetreffende externe dienstverlener om te weten te komen hoe zij met uw gegevens omgaan.


10.3.1 Matomo

a) Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt?

Wij gebruiken de open source software Matomo om het gebruik van de website te analyseren en statistisch te evalueren. Hiervoor worden cookies gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt naar onze servers verzonden en samengevat in pseudonieme gebruiksprofielen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te analyseren en een op de behoeften afgestemd ontwerp van onze website mogelijk te maken. De informatie wordt niet doorgegeven aan derden. In geen geval wordt het IP-adres gekoppeld aan andere gegevens over de gebruiker. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat ze niet kunnen worden toegewezen (IP-masking).

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is § 3 lid 1 DSG NRW i.V.m. Artikel 6(1)(a), (e) EU GDPR.

c) Zijn er naast de verwerkingsverantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

De aanbieder van de dienst is InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington,
Nieuw-Zeeland. Informatie wordt niet doorgegeven aan derden door het gebruik van Matamo, omdat deze service lokaal wordt gehost.

d) Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Bovendien is het aan u als gebruiker om uw cookies te verwijderen indien nodig. Als je je cookies verwijdert, betekent dit dat de opt-out cookie ook wordt verwijderd en dat je Matomo mogelijk opnieuw moet deactiveren.

e) Opmerkingen over cookies

De service maakt gebruik van de volgende cookies op onze website

Naam: _pk_id.1.164d
Opslagduur: 393 dagen
Type: 1e partij
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoekers-ID op te slaan.

10.4 Google-diensten

We gebruiken Google-diensten op onze website. Deze services zijn geïntegreerd in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming (iFrame en twee-klik-oplossing). Als bezoeker hebt u de mogelijkheid om de diensten proactief te activeren wanneer u de website gebruikt. Als u de dienst activeert, worden ook persoonlijke gegevens, meestal uw IP-adres, door Google verwerkt. Hieronder leggen we uit welke Google-diensten we in onze website hebben geïntegreerd.

10.4.1 Externe aanbieders: Google Translate

a) Welke gegevens worden verwerkt voor welk doel?

Wij gebruiken de dienst Google Translate op onze website met als doel de door ons aangeleverde teksten op onze website door Google automatisch te laten vertalen in een taal naar keuze. Wanneer de vertaalfunctie wordt geactiveerd, worden persoonsgegevens verwerkt. De volgende gegevens worden door Google verwerkt

 • IP-adres
 • Locatie van de toegang
 • Gegevens van het gebruikte apparaat
 • Duur/tijd van het bezoek
 • Diagnostische gegevens

Let op: als u de vertaalfunctie gebruikt met een aangemeld Google-gebruikersaccount, worden unieke identificatiegegevens toegewezen aan uw gebruikersaccount en verwerkt.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is § 3 lid 1 DSG NRW i.V.m. Art. 6 lid 1 letter a GDPR in overeenstemming met uw toestemming zodra u de service activeert.

c) Zijn er naast de verwerkingsverantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

De verzamelde gegevens worden uitsluitend verwerkt door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland. Het gebruik van de service kan ertoe leiden dat gegevens worden doorgegeven aan een derde land (VS).

d) Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Algemene informatie over gegevensbescherming vindt u hier: https: //policies.google.com/privacy. Informatie over het verwijderen van deze diensten is ook hier te vinden.

10.5 E-betaling (externe betalingsdienstaanbieders)

a) Welke gegevens worden met welk doel verwerkt?

Wij, het stadsbestuur van Bocholt, maken gebruik van een online betaaldienst om u in staat te stellen online betalingen uit te voeren in het kader van onze administratieve processen en diensten. De service is toegankelijk via een externe link, maar wij informeren u hier al over de gegevensbescherming bij de omgang met uw persoonlijke gegevens.

Je hebt de mogelijkheid om bijdragen, vergoedingen, entreegelden, belastingen, boetes, enz. te betalen via de administratieve processen die we hebben ingesteld in verband met de bijbehorende kosten.

We verzamelen op twee verschillende manieren persoonlijke gegevens van je als onderdeel van het e-betalingsproces:

1. wanneer u de website van onze online betaalservice bezoekt, verzamelen we persoonsgegevens via loggegevens (meer informatie in deel twee van dit privacybeleid).

2. persoonsgegevens worden verzameld wanneer u het geselecteerde online betaalproces gebruikt. De gegevens - boekhoudkundige gegevensrecords - worden automatisch verwerkt in ons financiële boekhoudsysteem. Dit heeft betrekking op alle informatie die overeenkomt met uw betalingstransactie.

De bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Verwerking van administratieve transacties met een betaling
 • Het verzamelen van de gegevens dient om de gegevens door te geven aan een betalingsdienstaanbieder, die het eigenlijke betalingsproces met de gebruiker uitvoert. In de regel worden hier de volgende gegevens verwerkt: Aanvraag, achternaam, voornaam, administratieve procedure die is gebruikt voor de boekingsrecord en de URL daarvan en een of meer geldbedragen. Er kunnen ook andere gegevens worden verwerkt die zijn vastgelegd in de aanvraag/procedure voor het bellen (bijv. het kenteken van het voertuig in het geval van administratieve overtredingen).

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke verwerking van de gegevens is artikel 3 (1) DSG NRW in combinatie met artikel 6 (1) (a) GDPR. Art. 6 (1) (a) en (e) GDPR en de door jou geselecteerde betaalmethode.

c) Zijn er naast de verwerkingsverantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

In het geval van elektronische betalingen maakt de gemeente Bocholt gebruik van een dienstverlener (verwerker van de software) en andere aanbieders van betalingsdiensten. De categorieën ontvangers ontvangen alleen de informatie waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Het gaat om de volgende categorieën ontvangers

 • Zweckverband KAAW als contractpartner
 • GovConnect GmbH als softwareproducent (betalingsplatform)
 • ITEBO GmbH als hostingprovider
 • Betalingsdienstaanbieders als de partij die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het betalingsproces, zoals
 • PayPal
 • Paydirekt
 • Sofortüberweisung
 • creditcardbetaling
 • automatische incasso
 • Giropay
 • Let op: Houd rekening met de gegevensbeschermingsbepalingen van de serviceprovider die je hebt geselecteerd.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

We bewaren de gegevens met betrekking tot de betalingstransactie in verband met de bijbehorende administratieve processen en de geldende bewaarplicht. Deze zijn tien jaar.

e) Opmerkingen over de selectie van uw online betaaldienst

Door het gebruik van de betreffende online betaaldienst, bent u als gebruiker onderworpen aan de contractuele voorwaarden. De stad Bocholt heeft geen invloed op deze contractvoorwaarden. Eenmaal ingevoerde gegevens die met een muisklik naar de betalingsdienstaanbieder zijn "verzonden", kunnen door de dienstaanbieder niet meer worden geannuleerd of gewist. Zodra de gegevens door de aangesloten betalingsdienstaanbieder zijn verwerkt, worden de gegevens door de dienstaanbieder bewaard en opgeslagen voor statistische doeleinden. Daarna worden ze automatisch verwijderd. Bovendien worden de gegevens aangemaakt, opgeslagen en doorgegeven voor de aanmaak en verzending van boekhoudkundige gegevens voor het stadsbestuur van Bocholt. Ze worden daar minstens tien jaar bewaard. Het is niet mogelijk om de gegevens uit de financiële systemen te verwijderen. De gegevens kunnen worden overgebracht naar buitenlandse servers als de gekozen betalingsdienstaanbieder de servers in het buitenland beheert. De serviceprovider kan hier geen invloed op uitoefenen.

Alle verbindingen zijn SSL/TLS-gecodeerd. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens veilig worden verzonden tussen de betrokken partijen volgens de huidige stand van de techniek. Het werkelijke niveau van versleuteling is echter ook afhankelijk van de gebruikte webbrowser.

11. sociale netwerken

De stad Bocholt verwijst alleen via links naar uw aanwezigheid op sociale media zoals Facebook, X (meest recent: Twitter), WhatsApp, YouTube enz. U herkent de link aan het betreffende logo van het sociale netwerk.

Het doel van onze profielen op sociale mediaplatforms is het vergroten van onze aanwezigheid op internet en de daarmee gepaard gaande grotere bekendheid, evenals het verstrekken van (pers)informatie. Daarom is de rechtsgrondslag legitiem belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. e GDPR. Met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten door de sociale netwerken verwijzen wij bovendien naar hun eigen rechtsgrondslagen (bijv. toestemming overeenkomstig art. 6 par. 1 lit. a GDPR), die u kunt vinden in het respectieve privacybeleid.

De stad Bocholt gebruikt op haar website geen zogenaamde social media plugins. Externe pagina's van de sociale netwerken zijn alleen toegankelijk door actief gebruik te maken van de links. Als u niet wilt dat sociale netwerken via onze website verzamelde gegevens aan uw gebruikersaccount toewijzen, moet u uitloggen uit het sociale netwerk voordat u onze website bezoekt. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van de betreffende aanbieder.

Wat betekent het voor u als gebruiker wanneer u via sociale netwerken contact met ons opneemt? Wanneer u onze profielen bezoekt, worden uw IP-adres en andere informatie over de door u gebruikte apparaten verwerkt, waardoor IP-adressen kunnen worden toegewezen aan individuele gebruikers. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking. We willen u erop wijzen dat u onze profielen op sociale netwerken en hun functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Details over gegevensverwerking zijn te vinden in het privacybeleid van de exploitant.

Op deze plaats willen we u er nogmaals op wijzen dat u de door ons aangeboden diensten en hun functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor interactieve functies zoals delen, beoordelen, becommentariëren, enz.

Aanvullende informatie over de sociale netwerken

WhatsApp

We hebben een profiel (kanaal) op WhatsApp. De aanbieder is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Gedetailleerde informatie over de behandeling van persoonlijke gegevens is te vinden in het volgende privacybeleid van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de

Meta Platform draagt ook gegevens over en verwerkt deze in de VS. Er is momenteel geen adequaat beschermingsniveau voor gegevensoverdracht naar de VS. Daarom zijn er risico's bij het verwerken van de gegevens. Meta Platform gebruikt standaard contractuele clausules en maakt deel uit van het Data Privacy Framework, waarbij Meta Platform zich ertoe verbindt een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Facebook

Wij hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Meta Platform draagt ook gegevens over en verwerkt deze in de Verenigde Staten. Er is momenteel geen adequaat beschermingsniveau voor de overdracht van gegevens naar de VS. Daarom zijn er risico's verbonden aan de verwerking van gegevens. Meta Platform gebruikt standaard contractuele clausules en maakt deel uit van het Data Privacy Framework, waarbij Meta Platform zich verplicht om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Instagram

Wij hebben een profiel op Instagram. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Gedetailleerde informatie over de behandeling van persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid van Instagram op https://help.instagram.com/519522125107875.

Meta Platform draagt ook gegevens over en verwerkt deze in de VS. Er is momenteel geen adequaat beschermingsniveau voor gegevensoverdracht naar de VS. Daarom zijn er risico's verbonden aan de verwerking van gegevens. Meta Platform gebruikt standaard contractuele clausules en maakt deel uit van het Data Privacy Framework, waarbij Meta Platform zich verplicht om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Gedetailleerde informatie over de behandeling van persoonlijke gegevens is te vinden in het volgende privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google draagt ook gegevens over en verwerkt deze in de VS. Er is momenteel geen adequaat beschermingsniveau voor gegevensoverdracht naar de VS. Daarom zijn er risico's verbonden aan de verwerking van gegevens. Google gebruikt standaard contractuele clausules en maakt deel uit van het Data Privacy Framework, waarbij Google zich verplicht tot een passend niveau van gegevensbescherming.

3. informatieverplichtingen voor gegevensverwerking in het kader van het gebruik van administratieve diensten

Administratieve dienst A-Z Kennisgeving gegevensbescherming overeenkomstig de artikelen 12 tot en met 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-DSGVO)
Sollicitaties Kennisgeving gegevensbescherming bij sollicitaties
Aanvraag huursubsidie Kennisgeving gegevensbescherming bij aanvragen huursubsidie
Vreemdelingenrecht Informatie over gegevensbescherming in verband met de indiening van een verbintenisverklaring