Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Privacybeleid Stad Bocholt

Door onze website https://www.bocholt.de te bezoeken, verleent het gemeentebestuur van Bocholt u een telemediadienst in de zin van de telemediawet. De beheerder van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt of andere administratieve diensten gebruikt.

I. Algemene informatie overeenkomstig artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

1. contactgegevens

1.1 Naam en adres van de verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijk voor deze website is

Gemeente Bocholt
De burgemeester
Kaiser-Wilhelm-Str. 52-58
46395 Bocholt

Tel.: 02871/953-0
E-mail: Stadtverwaltungverwaltung(at)bocholt(dot)de
DE-Mail: Stadtverwaltungverwaltung(at)bocholt.de-mail(dot)de
URL: https: //www.bocholt.de

1.2 Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Overeenkomstig art. 37 lid 3 heeft de gemeente Bocholt een gemeenschappelijke functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die in dienst staat van meerdere gemeentebesturen. Informatie over de instelling en de functionaris voor gegevensbescherming is de volgende

Zweckverband KAAW - Gemeentelijke ADV Gebruikersvereniging West
Weberstrasse 5
49477 Bocholt
Duitsland

Mario Könning
Standplaats: Gemeentehuis van de gemeente Borken
Telefoon: +49 (2861) 939409 of +49 (0)5451 5622-751
e-mail: Stuur e-mail

1.3 Naam en adres van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is de

Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf

Telefoon: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-mail: poststelle(at)ldi.nrw(dot)de

2. uw rechten als gebruiker

Als betrokkene in de zin van de GDPR kunt u verschillende rechten doen gelden. U heeft het recht

 • volgens art. 15 DS-GVO juncto. §§ 12, 49 DSG NRW om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan. Wij wijzen erop dat uw recht op informatie in bepaalde gevallen kan worden beperkt of uitgesloten overeenkomstig artikel 48 van de wet op de gegevensbescherming van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.
 • overeenkomstig art. 16 DS-GVO in combinatie met. § 50 lid 1 DSG NRW om onverwijld de correctie van onjuiste gegevens of de aanvulling van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;
 • op grond van art. 17 DS-GVO juncto. § 50 lid 2 DSG NRW, het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen indien dit wettelijk verplicht is. Het recht op wissen conform art. 17 lid 1 en 2 DS-GVO geldt echter onder meer niet wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • krachtens art. 18 DS-GVO juncto. § 50 (3) DSG NRW, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 21 DS-GVO juncto art. 14 DSG NRW. § 14 DSG NRW, heeft u bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
 • op grond van Art. 20 DS-GVO, om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • op grond van Art. 21 DS-GVO in combinatie met. § § 14 DSG NRW, hebt u het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder a) of e) DS-GVO. De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt de persoonsgegevens dan niet langer, tenzij hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen en de rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van logbestanden zijn absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Richt uw bezwaar aan dit e-mailadres.
 • Conform art. 7 lid 3 DS-GVO heeft u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Dit betekent dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten.
 • klagen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DS-GVO. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats.

3 Algemene communicatie met de gemeente Bocholt

a) Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt?

Wij bieden u verschillende toegangsmogelijkheden voor "elektronische" communicatie voor contact met de gemeente Bocholt:

 • Contactformulier
 • E-mail communicatie
 • DE-Mail communicatie
 • Telefoonsysteem (het antwoordapparaat: opname op band)
 • Gebruikersaccount (website)

Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Telefoon
 • Onderwerp
 • Uw bericht / inhoud
 • Tijdstempel
 • IP-adres

Het doel van de gegevensverwerking en -opslag is om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

b) Op welke rechtsgrondslag worden deze gegevens verwerkt?

Als u een van de communicatiemedia gebruikt, worden persoonsgegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis ingevoerd. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 letter a DS-GVO. Indien uw verzoek en het gebruikte medium een administratieve handeling is, verwerken wij deze gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub e DS-GVO.

Personen jonger dan 16 jaar mogen ons geen persoonsgegevens doorgeven, tenzij hun ouders of voogden daarvoor toestemming hebben gegeven (art. 8 lid 1 DS-GVO). De toestemming moet dan uitdrukkelijk in het bericht worden vermeld (art. 8 lid 2 DS-GVO).

c) Zijn er naast de verantwoordelijke voor de verwerking nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Wij gebruiken de door u ingevoerde persoonsgegevens alleen voor het door u gevraagde doel en alleen binnen de administratie of de met de betreffende dienst belaste vakkantoren.

Als het om een officieel verzoek gaat dat niet onder de verantwoordelijkheid van ons stadsbestuur valt, gaan wij ervan uit dat u ermee instemt dat wij uw verzoek doorgeven aan de verantwoordelijke overheidsinstelling (bijv. district, deelstaat, federaal, enz.) zodat wij uw verzoek kunnen behandelen. Wij geven uw verzoek alleen door in verband met openbare instellingen.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij verwijderen de persoonlijke gegevens die wij via communicatie ontvangen zodra de opslag niet meer nodig is voor het door u beoogde doel of in verband met administratieve procedures die hierdoor in gang worden gezet en de daarvoor geldende bewaarplichten.

e) Opmerking over communicatie per e-mail

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat communicatie via elektronische middelen via e-mail voor uw eigen risico is. De gemeente Bocholt kan de veiligheid of authenticiteit van een ontvangen bericht niet garanderen.

Gebruik voor beveiligde communicatie uw DE-Mail adres of ons contactformulier.

f) Opmerkingen over bandopnames (antwoordapparaten)

Wij willen u erop wijzen dat als uw gesproken woord door het antwoordapparaat wordt opgenomen en de inhoud bepalend is voor de uitvoering van een administratieve handeling, wij deze informatie verwerken (opslaan) voor het beoogde doel.

Gegevensverwerking bij bezoek aan onze website (DSGVO)

4 Externe links

Deze website kan links bevatten naar websites van derden of naar andere websites die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Indien u een link volgt naar een website die buiten onze verantwoordelijkheid valt, wijzen wij u erop dat deze websites hun eigen gegevensbeschermingsinformatie hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze websites van derden en hun gegevensbeschermingsinformatie. Controleer daarom, voordat u deze websites gebruikt, of u akkoord gaat met de verklaringen inzake gegevensbescherming aldaar.

U kunt externe links herkennen aan het feit dat ze een iets andere kleur hebben dan de rest van de tekst of dat ze onderstreept zijn. Uw cursor toont u externe links wanneer u deze over zo'n link beweegt. Alleen wanneer u op een externe link klikt, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan het doel van de link. Daarbij ontvangt de exploitant van de andere website in het bijzonder uw IP-adres, het tijdstip waarop u op de link klikte, de pagina waarop u op de link klikte en verdere informatie die u vindt in de mededelingen over gegevensbescherming van de betreffende aanbieder.

Houd er ook rekening mee dat afzonderlijke links kunnen leiden tot gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte. Hierdoor kunnen buitenlandse autoriteiten toegang krijgen tot uw gegevens. Tegen deze toegang tot gegevens heeft u geen rechtsmiddelen. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de bestemming van de link of zelfs ongewenst worden blootgesteld aan toegang door buitenlandse autoriteiten, klik dan niet op de links.

5. webhosters

a) Welke gegevens worden met welk doel verwerkt?

Wanneer u toegang krijgt tot de inhoud van de website, wordt door de browser van uw eindapparaat automatisch informatie naar onze webserver gestuurd. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand, dat identificatie mogelijk maakt. De volgende gegevens worden verzameld:

 • naam van de server
 • hoeveelheid overgedragen gegevens
 • internetprotocoladres (IP-adres)
 • Datum en tijd van toegang
 • Bestemming van het verzoek
 • Status van het verzoek
 • Website van waaruit de gebruiker toegang kreeg tot de server
 • Gebruikte webbrowser, eventueel besturingssysteem van uw computer en naam van uw provider

Bovenstaande gegevens (logbestanden) worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden

 • Zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw van de website
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
 • Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem
 • vervolging in geval van misbruik en
 • voor verdere administratieve doeleinden

b) Op welke rechtsgrondslag worden deze gegevens verwerkt?

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is § 3 para. 1 DSG NRW juncto. Art. 6 lid 1 letter e en lid 3 DS-GVO.

c) Zijn er naast de verantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Wij kunnen deze website in plaats van op onze eigen server ook op de server van een externe dienstverlener (hostingbedrijf) laten draaien. In dat geval worden de op deze website verzamelde persoonsgegevens opgeslagen op de servers van het hostingbedrijf. Naast de bovengenoemde gegevens kan het bijvoorbeeld gaan om contactaanvragen, contactgegevens, namen, toegangsgegevens tot de website, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens en andere gegevens die via een website worden gegenereerd. Meer hierover vindt u in de paragraaf "Configureerbare formulieren". Onze dienstverlener voor onze website is

EGOTEC AG
Raad van bestuur: Heiko Roth, Johannes Jakob
Voorzitter van de raad van toezicht: Silvia Jakob
Pfalzgraf-Otto-Strasse 81

74821 Mosbach
info(at)egotec(dot)com

EGOTEC ontvangt en verwerkt persoonsgegevens in opdracht als verwerker. De hosting, de exploitatie van onze website vindt plaats in Duitsland, bij:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen

Deze dienstverlener (Hetzner Online GmbH) is een onderaannemer van EGOTEC AG en verwerkt de gegevens ook uitsluitend als verwerker.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Logbestanden worden maximaal dertig dagen direct bewaard en zijn alleen toegankelijk voor beheerders.


6. gebruikersaccount van de website

a) Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel?

Als gebruiker van onze website heeft u de mogelijkheid een gebruikersaccount aan te maken. Het account wordt aangemaakt in verband met het ServiceKonto NRW of door uw handmatige invoer. Het gebruikersaccount wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Enerzijds kunt u door ons verstrekte formulieren automatisch invullen met uw stamgegevens, anderzijds is het gebruikersaccount vereist voor de registratie in de nieuwsbrief.

De gebruikersaccount is geen voorwaarde voor het gebruik van onze administratieve processen. U kunt onze website dus ook zonder gebruikersaccount gebruiken.

b) Op welke rechtsgrondslag worden deze gegevens verwerkt?

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is uw toestemming conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO.

c) Zijn er naast de verantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Het gebruikersaccount maakt deel uit van ons content management systeem. Daarom verwerkt onze dienstverlener de gegevens namens ons. Zie voor meer details punt 5 letter c.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In de regel wordt de gebruikersaccount door u verwijderd. Als de stad Bocholt vaststelt dat het gebruikersaccount al 3 jaar inactief is, wordt het door het systeem verwijderd.

7 Nieuwsbrief (e-mail & messenger diensten)

a) Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt?

Voorwaarde voor een nieuwsbriefregistratie is een bijbehorend gebruikersaccount. De gebruikersaccount dient ter verificatie en stelt u in staat u te abonneren op onze nieuwsbrief:

- Nieuwsbrief Business Development

- Nieuwsbrief Stadsmarketing

- Nieuwsbrief Stad Bocholt

Afhankelijk van de nieuwsbrief kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

- Stamgegevens zoals namen

- adresgegevens

- Communicatiegegevens zoals e-mailadressen, telefoonnummers

- IT-gegevens zoals IP-adres

- Aanmeldings- en registratiegegevens

Bovenstaande gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden

- Om u te informeren in het kader van ons nieuws.

b) Op welke rechtsgrondslag worden deze gegevens verwerkt?

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) EU-DSGVO in overeenstemming met uw toestemming.

c) Zijn er naast de verantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, worden de verzamelde gegevens uitsluitend gebruikt in het kader van de nieuwsbrief. In de regel worden de gegevens niet aan derden doorgegeven.

De stad Bocholt gebruikt een module van uw websitebeheerder voor het versturen van de nieuwsbrief. De websitebeheerder, voor meer details zie punt 5 letter c, verwerkt de gegevens in opdracht van de stad. Als u informatie van ons ontvangt via een koeriersdienst, verwerken wij uw persoonsgegevens samen met de koeriersdienst. De betreffende boodschappendienst verwerkt eerst uw gegevens en daarna de onze. Met het oog op de gegevensbescherming hebben wij de dienst Whappodo.com GmbH ingeschakeld. Deze dienstverlener verwerkt in opdracht van ons de gegevens van de messenger services om u de nieuwsbrief of de informatie via dit communicatiekanaal te verstrekken.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld of zodra u uw toestemming aan ons hebt ingetrokken. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor dit onderwerp, worden uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

d) Bezwaar

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Hetzij door deactivering in de gebruikersaccount. Hiervoor is er een overeenkomstige link of mededeling in elke nieuwsbrief.

Uitzondering: Nieuwsbrief via Threema en Telegram. Stuur hiervoor het woord STOP.

d) Opmerkingen over messenger-diensten

Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als je je inschrijving niet binnen een bepaalde periode bevestigt, worden je gegevens geblokkeerd en na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

Whappodo.com

Wij maken gebruik van de dienst Whappodo. Whappodo is een centraal platform waarmee wij als stad Bocholt verschillende messenger-diensten kunnen integreren om met u te communiceren via een centrale gebruikersinterface. Daarom verwerkt de dienstverlener namens ons uw gegevens die u aan ons beschikbaar stelt via de door u gebruikte messenger-diensten.

Onder andere geldt ook de gegevensbeschermingsinformatie van de dienstverlener: https://www.whappodo.com/datenschutz/

Telegram Messenger

Als u Telegram samen met ons gebruikt, verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsvoorwaarden van de dienstverlener: https: //telegram.org/privacy.

Threema Messenger

Als u Threema samen met ons gebruikt, verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van de dienstverlener: https: //threema.ch/de/privacy

8. formulieren

Onze website maakt gebruik van verschillende formulieren en systemen voor het maken van formulieren. Wij stellen u passende formulieren ter beschikking via ons Content Management Systeem (CMS) (punt 8.1) of maken gebruik van een formulierbeheersysteem (punt 8.2). Meer informatie vindt u in de volgende punten.

8.1 Configureerbare formulieren (CMS)

a) Welke gegevens worden met welk doel verwerkt?

Onze website bevat configureerbare formulieren. Hiermee kan de gemeente Bocholt formulieren aanmaken zoals een contactformulier, feedbacks, etc. Via een configureerbaar formulier kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Wij leggen uit welke configureerbare formulieren wij gebruiken in de volgende subparagrafen vanaf paragraaf 6.1.1.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in het kader van een configureerbaar formulier is doorgaans art. 6 lid 1 DS-GVO. Afhankelijk van de (formulier)inhoud kunt u de rechtsgrondslag vinden in de volgende onderverdelingen of navraag doen bij de functionaris voor gegevensbescherming.

c) Zijn er naast de verantwoordelijke voor de verwerking nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

De verwerking vindt plaats in opdracht van onze hostingprovider. Voor meer informatie over de hostingprovider wordt verwezen naar punt 5 (Webhost). Afhankelijk van de inhoud van het formulier kunnen er andere interne of, in zeldzame gevallen, externe instanties bij betrokken zijn. Meer informatie vindt u in het overeenkomstige onderverdelingspunt voor het desbetreffende formulier.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij verwijderen de persoonsgegevens die wij per formulier ontvangen zodra de opslag niet langer nodig is voor de in gang gezette administratieve processen en de daarop van toepassing zijnde bewaarplichten. Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijdering verwijzen wij naar de desbetreffende informatievereisten voor de afzonderlijke formulieren.

8.1.1 Contactformulier

a) Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt?

In punt 3 hebben wij u al uitvoerig geïnformeerd over de communicatie tussen u en het gemeentebestuur van Bocholt. Het contactformulier biedt u een veilige uitwisseling van communicatie. Voor meer informatie over de doeleinden verwijzen wij naar punt 1, punt 3.

b) Op welke rechtsgrondslag worden deze gegevens verwerkt?

De rechtsgrondslag voor het eerste contact is meestal art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Een gedetailleerde beschrijving is voor u opgenomen in paragraaf 3 letter b.

c) Zijn er naast de verantwoordelijke voor de verwerking nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Wij hebben u reeds in detail geïnformeerd over de ontvangers in bullet points 3 en 8.1. U kunt ze gerust opzoeken.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

In punt 3, onder d), hebben wij u al uitvoerig geïnformeerd over de termijnen voor het wissen van de gegevens in het kader van de communicatie met de gemeente.

8.2 Online formulieren (formulierbeheer)

a) Welke gegevens worden met welk doel verwerkt?

De verstrekte formulieren verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met uw verzoek of in verband met administratieve processen die daardoor in gang worden gezet. Deze diensten zijn toegankelijk via een externe link. Omdat wij ook de exploitant van de formulierenserver zijn, informeren wij u over deze verklaring inzake gegevensbescherming.

In de regel verzamelen wij uw stamgegevens, adresgegevens, contactgegevens en, afhankelijk van uw verzoek, verdere informatie. Individuele informatie over gegevensbescherming voor het desbetreffende administratieve proces vindt u in de informatievereisten voor de desbetreffende formulieren (details vindt u in punt 3 van deze gegevensbeschermingsverklaring).

b) Op welke rechtsgrondslag worden deze gegevens verwerkt?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is in de regel

Art. 6 lid 1 letter e, c of d DS-GVO.

Afhankelijk van de vorm kunnen ook andere rechtsgrondslagen een rol spelen:

Art. 6 lid 1 letter a DS-GVO

Art. 6 lid 1 letter b DS-GVO

c) Zijn er naast de verantwoordelijke voor de verwerking nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Als u de formulieren per post aan de gemeente Bocholt bezorgt, zijn er geen andere ontvangers.

Bij elektronische toezending van formulieren maakt de gemeente Bocholt gebruik van een dienstverlener. Hiervoor ontvangt de dienstverlener de bovengenoemde gegevens als verwerker. Het gaat om de volgende dienstverleners:

 • Zweckverband KAAW als contractpartner
 • bol Behörden Online Systemhaus GmbH als hostingprovider.

In verband met in gang gezette administratieve processen kan niet worden uitgesloten dat andere instanties uw persoonsgegevens ontvangen. Meer gedetailleerde informatie is beschreven in de informatievereisten van het betreffende administratieve proces.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij verwijderen de persoonsgegevens die wij per formulier ontvangen zodra de opslag niet langer nodig is voor het in gang gezette administratieve proces en de daarop van toepassing zijnde bewaarplicht. Voor nadere informatie over het wissen verwijzen wij naar de desbetreffende informatieverplichtingen van de afzonderlijke formulieren.

Persoonsgegevens die via een link worden opgeroepen (formulieroproep) worden door de hostingprovider gedurende 180 dagen opgeslagen (IP-adres, gebruikte browser, logbestanden).

e) Opmerkingen over de elektronische overdracht

Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens gecodeerd en volgens de stand van de techniek worden verzonden.

9. gebruik van lokale opslagitems, sessieopslagitems en cookies

a) Welke gegevens worden met welk doel verwerkt?

Onze website maakt gebruik van lokale opslagitems, sessieopslagitems en cookies.

Lokale opslag is een mechanisme waarmee gegevens binnen de browser op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen. Deze gegevens omvatten meestal gebruikersvoorkeuren, zoals de "dag"- of "nacht"-modus van een website, en worden bewaard totdat u de gegevens handmatig verwijdert.

Sessieopslag lijkt sterk op lokale opslag, maar de opslagperiode duurt alleen tijdens de huidige sessie, d.w.z. totdat het huidige tabblad wordt gesloten. Daarna worden de Session Storage items van uw terminal verwijderd.

Cookies zijn stukjes informatie die een webserver (server die webinhoud levert) op uw apparaat opslaat om dat apparaat te identificeren. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) en aan het einde van uw bezoek aan een website verwijderd, ofwel permanent op uw eindapparaat opgeslagen (permanente cookies) totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Deze drie objecten kunnen ook door derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (verzoeken van derden). Hierdoor kunnen wij, als exploitant, en u, als bezoeker van deze website, gebruik maken van bepaalde diensten van derden die op deze website zijn geïnstalleerd. Voorbeelden hiervan zijn cookies voor de verwerking van betalingsdiensten of cookies voor de weergave van video's of kaarten.

b) Op welke rechtsgrondslag worden deze gegevens verwerkt?

Deze mechanismen hebben verschillende toepassingen. Ze kunnen de functionaliteit van een website verbeteren, winkelwagenfuncties controleren, de veiligheid en het gebruiksgemak van de website verhogen en analyses uitvoeren met betrekking tot bezoekersstromen en -gedrag. Afhankelijk van de afzonderlijke functies moeten ze worden ingedeeld in termen van gegevensbeschermingswetgeving. Als ze noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en bedoeld zijn om bepaalde functies te bieden (winkelwagenfunctie) of dienen om de website te optimaliseren (bijv. cookies om bezoekersgedrag te meten), dan is het gebruik ervan gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. e DSGVO. Als websitebeheerder hebben wij een algemeen belang bij het opslaan van deze objecten voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van onze diensten. In alle andere gevallen vindt de opslag van cookies alleen plaats na uw uitdrukkelijke toestemming van Art. 6 lid 1 lit a DSGVO.

c) Zijn er naast de verantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Voor zover objecten of mechanismen worden gebruikt door bedrijven van derden of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze mededeling inzake gegevensbescherming. Uw vereiste toestemming wordt gevraagd en kan te allen tijde worden ingetrokken.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De objecten of mechanismen worden gewist nadat het doel is vervuld. U bent verantwoordelijk voor het verwijderen van cookies die door uw toestemming op uw eindapparaat zijn opgeslagen.

10 Gebruik van externe diensten (diensten van derden)

Op onze website worden externe diensten gebruikt. Externe diensten zijn diensten van derden die op onze website worden gebruikt. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals het insluiten van video's, kaarten, applicatietools, websitebeveiliging en meer. Bij het gebruik van deze diensten worden ook persoonsgegevens gedeeld met de respectieve aanbieders van deze externe diensten. Indien wij geen openbaar of contractueel belang hebben bij het gebruik van deze diensten overeenkomstig artikel 6 lit. b, e DSGVO, zullen wij uw toestemming als bezoeker van onze website, die te allen tijde kan worden ingetrokken, verkrijgen alvorens deze diensten te gebruiken (artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO).

10.1 Content Management Systeem - EGOTEC AG

a) Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt?

Een contentmanagementsysteem maakt het creëren, bewerken, organiseren en presenteren van digitale inhoud mogelijk. Wij gebruiken een content management systeem om inhoud voor onze website te creëren. Hierdoor kunnen wij een aantrekkelijkere website maken.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

Wij baseren deze verwerking op een algemeen belang (art. 6, lid 1, onder e) DSGVO). Ons algemeen belang is de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van de website.

c) Zijn er naast de verantwoordelijke voor de verwerking nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Wij gebruiken het CMS van EGOTEC AG, EGOCMS. De aanbieder van de dienst is EGOTEC, Pfalzgraf-Otto-Straße 81, 74821 Mosbach.

Aangezien de dienst lokaal voor EGOTEC wordt gebruikt, worden geen verdere gegevens aan derden doorgegeven, met uitzondering van de hostingprovider (zie punt 5).

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

10.2 Online afspraken maken

a) Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt?

De service voor het online boeken van afspraken is voor u gratis beschikbaar. Het gebruik van online afspraken boeken is persoonsgebonden. Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens (registratiegegevens, afspraakgegevens) in het kader van uw boeking.

b) Op welke rechtsgrondslag worden deze gegevens verwerkt?

Als u via onze website een afspraak boekt, worden persoonsgegevens ingevoerd op uitdrukkelijk vrijwillige basis. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 letter a DS-GVO.

Personen onder de 16 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of voogden (art. 8 lid 1 DS-GVO). De toestemming moet dan uitdrukkelijk in het bericht worden vermeld (art. 8 lid 2 DS-GVO).

c) Zijn er naast de verantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

De afsprakensoftware van de stad Bocholt wordt gehost door:

JCC SOFTWARE
Zutphenstraat 59
7575 EJ Oldenzaal
Nederland

De dienstverlener ontvangt hiervoor als verwerker de bovengenoemde gegevens.

Intern ontvangt de bevoegde afdeling uw gegevens.

d)Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij verwijderen de persoonsgegevens die wij via de afspraakboekingssoftware ontvangen zodra de opslag niet langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

e) Opmerkingen over het maken van afspraken

Afspraken kunnen alleen worden gemaakt door de in de reservering genoemde persoon of door een gemachtigde vertegenwoordiger namens die persoon. De naam van de persoon die de reservering maakt kan achteraf niet worden gewijzigd. Het overdragen van een afspraak aan een derde persoon is niet toegestaan.

De geboortedatum dient als verificatiedatum voor het ophalen van het lokale ticketnummer voor de geplande afspraak.

10.3 Analytics (analyse-instrumenten)

a) Welke gegevens worden met welk doel verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers om het gebruikersgedrag te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Hierdoor kunnen wij de gebruiksvriendelijkheid van onze website vergroten. Met behulp van de gebruikte analysetools kunnen bijvoorbeeld de bezoekers van onze website bij een volgend bezoek worden herkend en hun klik- en scrollgedrag, hun downloads gemeten, paginaweergaven herkend, bezoekduur of bouncepercentage gemeten, alsmede de herkomst van de websitebezoekers (gemeente, land, van welke pagina de bezoeker komt) getraceerd. Met behulp van de analysetools kunnen wij onze marktonderzoeken verbeteren en u zo toekomstgerichte administratieve diensten aanbieden.

b) Op welke rechtsgrondslag worden deze gegevens verwerkt?

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de rechtsgrondslag van toestemming (artikel 6, lid 1, a DSGVO). Als bezoeker van de website heeft u met uw vrijwillige, vooraf gegeven uitdrukkelijke toestemming ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zonder afzonderlijke toestemming worden de persoonsgegevens door ons niet op de hierboven beschreven wijze verwerkt, voor zover er geen andere rechtsgrondslag in de zin van artikel 6, lid 1, DSGVO bestaat waarop wij de verwerking baseren. Wij gaan op dezelfde manier te werk als u uw toestemming intrekt. De rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft onaangetast.

c) Zijn er naast de verantwoordelijke voor de verwerking nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

De ontvanger(s) is/zijn afhankelijk van de gebruikte dienst. Welke diensten wij in het kader van de analyse gebruiken, wordt hieronder nog beschreven.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De in het kader van de analyse verkregen gegevens worden gewist zodra het doel is bereikt en er geen reden is voor verdere verwerking. U moet bij de betreffende dienst van de derde aanbieder navragen hoe deze met uw gegevens omgaat.


10.3.1 Matomo

a) Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt?

Wij gebruiken de open source software Matomo om het gebruik van de website te analyseren en statistisch te evalueren. Hiervoor worden cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt naar onze servers doorgestuurd en samengevoegd tot pseudonieme gebruiksprofielen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren en ons in staat te stellen onze website in overeenstemming met de vereisten te ontwerpen. De informatie wordt niet doorgegeven aan derden. Het IP-adres wordt in geen geval gekoppeld aan andere gegevens over de gebruiker. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

b) Op welke rechtsgrondslag worden deze gegevens verwerkt?

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is § 3 (1) DSG NRW in combinatie met. Artikel 6 lid 1 letters a, e EU-DSGVO.

c) Zijn er naast de verantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

De aanbieder van de dienst is InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington,
Nieuw-Zeeland. Er is geen bekendmaking van informatie aan derden door het gebruik van Matamo, aangezien deze dienst lokaal wordt gehost.

d) Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid als gebruiker om uw cookies te verwijderen indien nodig. Als u uw cookies verwijdert, wordt ook de opt-out-cookie verwijderd en moet u Matomo mogelijk opnieuw deactiveren.

e) Opmerkingen over cookies

De dienst gebruikt de volgende cookies op onze website:

Naam: _pk_id.1.164d
Bewaartermijn: 393 dagen
Type: 1st-party
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoekers-ID op te slaan.

10.4 Google-diensten

Wij gebruiken Google-diensten op onze website. Deze diensten zijn in overeenstemming met de gegevensbescherming geïntegreerd (iFrame en twee-klik-oplossing). Als bezoeker heeft u de mogelijkheid om de diensten bij het gebruik van de website proactief te activeren. Als u ze activeert, worden ook persoonlijke gegevens, meestal uw IP-adres, door Google verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke diensten van Google wij in onze website hebben ingebouwd.

10.4.1 Derde aanbieders: Google Translate

a) Welke gegevens worden met welk doel verwerkt?

Wij gebruiken de dienst Google Translate op onze website met als doel en doel om door ons aangeleverde teksten op onze website automatisch door Google te laten vertalen in een door u gekozen taal. Wanneer de vertaalfunctie wordt geactiveerd, worden persoonsgegevens verwerkt. De volgende gegevens worden door Google verwerkt:

 • IP-adres
 • Locatie van de toegang
 • Gegevens van het bezochte apparaat
 • Duur/tijdstip van het bezoek
 • Diagnostische gegevens

Let op: als u de vertaalfunctie gebruikt met een aangemeld Google-gebruikersaccount, worden onder andere unieke identificatiegegevens aan uw gebruikersaccount toegewezen en verwerkt.

b) Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens?

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is § 3 (1) DSG NRW in combinatie met. Art. 6 lid 1 letter a DS-GVO in overeenstemming met uw toestemming zodra u de dienst activeert.

c) Zijn er naast de verantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

De verzamelde gegevens worden uitsluitend verwerkt door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland. Het gebruik van de dienst kan leiden tot gegevensoverdracht naar een derde land (VS).

d) Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Algemene informatie over gegevensbescherming vindt u hier: https: //policies.google.com/privacy. Informatie over het verwijderen van deze diensten vindt u ook hier.

10.5 E-betaling (externe aanbieders van betalingsdiensten)

a) Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt?

Wij, de gemeente Bocholt, gebruiken een online betaaldienst om u in staat te stellen online betalingen te verrichten in het kader van onze administratieve processen en diensten. De dienst is toegankelijk via een externe link, maar wij informeren u hier al over de gegevensbescherming bij de omgang met uw persoonsgegevens.

U hebt de mogelijkheid om bijdragen, vergoedingen, entreegelden, belastingen, boetes enz. te betalen via de administratieve processen die wij in verband met de bijbehorende kosten hebben ingesteld.

Wij verzamelen op twee verschillende manieren persoonsgegevens van u in het kader van het e-betalingsproces:

1. wanneer u de website van onze online betaaldienst bezoekt, verzamelen wij persoonsgegevens via loggegevens (zie deel twee van dit privacybeleid voor meer informatie).

2. persoonsgegevens worden verzameld wanneer u het geselecteerde online betalingsproces gebruikt. De gegevens worden automatisch verwerkt in ons financiële boekhoudsysteem. Dit betreft alle informatie die betrekking heeft op uw betalingstransactie.

De bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Verwerking van administratieve transacties die een betaling inhouden.
 • De gegevensverzameling dient om de gegevens door te geven aan een betalingsdienstaanbieder die de eigenlijke betalingstransactie met de gebruiker uitvoert. Hierbij worden in de regel de volgende gegevens verwerkt: Aanvraag, naam, voornaam, administratieve procedure die voor het boekingsrecord en de URL daarvan wordt gebruikt en een of meer geldbedragen. Eventueel worden nog andere gegevens uit de oproepende aanvraag/procedure verwerkt (bijv. kenteken voor administratieve overtredingen).

b) Op welke rechtsgrondslag worden deze gegevens verwerkt?

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke verwerking van de gegevens is § 3 (1) DSG NRW in combinatie met. Art. 6 lid 1 letters a en e DS-GVO en de door u gekozen betaalmethode.

c) Zijn er naast de verantwoordelijke nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

In het geval van een elektronische betaling maakt de gemeente Bocholt gebruik van een dienstverlener (opdrachtverwerker voor de software) en van andere aanbieders van betalingsdiensten. Daarbij ontvangen de categorieën ontvangers alleen de informatie waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Het gaat om de volgende categorieën ontvangers:

 • Zweckverband KAAW als contractpartner
 • GovConnect GmbH als softwareproducent (betalingsplatform)
 • ITEBO GmbH als hostingprovider
 • Betalingsdienstaanbieder als verantwoordelijke voor het uitvoeren van het betalingsproces, zoals
 • PayPal
 • Paydirekt
 • Sofortüberweisung
 • creditcard betaling
 • Automatische incasso
 • Giropay
 • Opmerkingen: Houd rekening met de gegevensbeschermingsvoorschriften van de door u gekozen dienstverlener.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren de verzamelde gegevens over het betalingsproces in verband met de administratieve processen die hieruit voortvloeien en de bewaarplichten die hiervoor gelden. Deze bedragen tien jaar.

e) Informatie over de keuze van uw online betaaldienst

Door het gebruik van de betreffende online betaaldienst onderwerpt u zich als gebruiker aan de contractuele voorwaarden daarvan. De gemeente Bocholt heeft geen invloed op deze contractvoorwaarden. Wanneer gegevens eenmaal zijn ingevoerd en per muisklik naar de betalingsdienstaanbieder zijn "verzonden", kunnen deze niet meer worden teruggenomen of gewist door de dienstaanbieder. Nadat de gegevens door de aangesloten betalingsdienstaanbieder zijn verwerkt, worden de gegevens door de dienstaanbieder bewaard en opgeslagen voor statistische doeleinden. Daarna worden ze automatisch gewist. Bovendien worden de gegevens aangemaakt, opgeslagen en doorgegeven voor de aanmaak en verzending van boekingsgegevens voor het stadsbestuur van Bocholt. Daar worden ze minstens tien jaar bewaard. Het is niet mogelijk de gegevens uit de financiële systemen te verwijderen. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan buitenlandse servers als de gekozen betalingsdienstaanbieder de servers in het buitenland beheert. De dienstverlener heeft hier geen invloed op.

Alle verbindingen zijn SSL/TLS gecodeerd. Dit garandeert een veilige overdracht van alle gegevens tussen de betrokken partijen volgens de huidige stand van de techniek. De werkelijke mate van versleuteling is echter afhankelijk van de gebruikte webbrowser.

11. sociale netwerken

De stad Bocholt verwijst uitsluitend via links naar haar aanwezigheid op sociale media zoals Facebook, Twitter, YouTube enz. U herkent de link aan het betreffende logo van het sociale netwerk.

De stad Bocholt gebruikt geen zogenaamde social media plugins. Externe pagina's van de sociale netwerken worden alleen opgeroepen door actief gebruik van de links. Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens aan uw gebruikersaccount toewijzen, moet u zich bij het sociale netwerk afmelden voordat u onze website bezoekt. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de sociale netwerken, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van de betreffende aanbieder.

Wij wijzen er hier op dat u de door ons aangeboden diensten en hun functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor interactieve functies zoals delen, beoordelen, becommentariëren enz.

Hoe de sociale netwerken uw gegevens verwerken, leest u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende dienstverleners. De stad Bocholt heeft geen invloed op het type en de omvang van uw verwerkte gegevens, het type verwerking en gebruik of de overdracht van uw gegevens aan derden.

Doorgifte aan derde landen in het geval van sociale mediadiensten is eveneens niet uitgesloten.

Aanvullende informatie over sociale netwerken

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1601 S. Carlifornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. De stad Bocholt heeft een of meer Facebook "Company Pages" opgezet om u via dit kanaal naast onze website te voorzien van actuele stadsinformatie zoals digitale diensten, regionale ontwikkelingen enz. Door te klikken op "Vind ik leuk" of "Abonneren" op onze Facebook-pagina blijft u altijd op de hoogte. Afhankelijk van uw privacy-instellingen op Facebook kunnen wij zien of u ons een LIKE heeft gegeven. Als u commentaar geeft op onze berichten, deze leuk vindt of anderszins interactie heeft met onze berichten, moet u zich houden aan het privacybeleid van de aanbieder. Facebook kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor markt- en opinieonderzoek, profilering, reclamedoeleinden en meer. De stad Bocholt heeft geen invloed op deze verwerkingen. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Een opt-out is voor u mogelijk, u kunt hier meer lezen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Instagram wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. Carlifornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. De stad Bocholt heeft een of meer Instagram-accounts aangemaakt om u via dit kanaal van onze website te voorzien van actuele stadsinformatie zoals digitale diensten, regionale ontwikkelingen, enz. Door op "Volgen" te klikken, abonneert u zich op het account en blijft u altijd op de hoogte. Via het gemeentelijke Instagram-account krijgt u inzicht in accounts die de stad Bocholt volgen. Wij kunnen hiervoor geen gegevensbescherming instellen en u tegen deze openbaarmaking beschermen. Voor zover u commentaar geeft op onze berichten, deze leuk vindt of anderszins met onze berichten interageert, dient u rekening te houden met het privacybeleid van de aanbieder. Informatie hierover vindt u op de volgende link: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

De stad Bocholt heeft een of meer Twitter-accounts opgezet om u via dit kanaal korte berichten over actuele gebeurtenissen van de stad Bocholt te verstrekken. Als u interacties uitvoert (tweets, retweets), moet u rekening houden met het privacybeleid van de aanbieder. Verdere informatie vindt u hier: https://twitter.com/de/privacy

YouTube wordt beheerd door Google Ireland Limeted, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De stad Bocholt heeft een YouTube-kanaal opgezet waar u video's van de stad Bocholt kunt bekijken. Door u te "abonneren" kunt u ons kanaal volgen en op de hoogte blijven van nieuw geplaatste video's. Het is aan u in hoeverre wij kunnen zien of u zich abonneert op ons kanaal (privacy instellingen van uw account). Als u interacties uitvoert, zoals opmerkingen, beoordelingen, enz. moet u rekening houden met het privacybeleid van de aanbieder.

YouTube kan uw persoonsgegevens gebruiken voor markt- en opinieonderzoek, profilering, reclamedoeleinden en meer. De kan geen invloed uitoefenen op deze verwerkingen. Voor meer informatie, zie hier: https://policies.google.com/privacy

Een opt-out is voor u mogelijk, u kunt hier meer lezen: https://adssettings.google.com/authenticated

3. informatieverplichtingen voor gegevensverwerking in het kader van het gebruik van administratieve diensten

12 Andere informatie met betrekking tot gegevensbescherming

12.1 Vacatures / sollicitaties

Om vacatures te publiceren of ernaar te kunnen verwijzen, hebben wij elementen van vacatureportalen op de website geïntegreerd. Als stadsbestuur van Bocholt gebruiken wij de BITE-sollicitatiemanager. Hieronder leest u hoe wij tijdens de sollicitatiefase met uw gegevens omgaan en hoe wij deze met behulp van de "BITE" softwareoplossing verwerken.

a) Welke gegevens worden voor welk doel verwerkt?

Uw gegevens zijn nodig voor de personeelsselectie. Concreet slaan wij eerst de ons verstrekte gegevens op. Op basis van deze gegevens gaan wij na of een uitnodiging voor een gesprek in het kader van de selectieprocedure kan worden overwogen. Indien u principieel geschikt bent, kunnen wij verdere persoonsgegevens verzamelen die essentieel zijn voor de selectiebeslissing. Als u in aanmerking komt voor een baan, zullen wij u informeren over deze verdere te verzamelen informatie.

b) Op welke rechtsgrondslag worden deze gegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op de volgende rechtsgrondslag:

 • Art. 6 lid 1 letter b DSGVO (aangaan van een contractuele of arbeidsrelatie) in samenhang met art. 9 lid 2 letter b en h DSGVO, art. 8 lid 1 (voorwaarden voor toestemming van een kind met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij).
 • Art. 6, lid 1, onder a), art. 7 DSGVO (vrijwillige toestemming).
 • Art. 88 DSGVO (gegevensverwerking in het kader van arbeid) in samenhang met artikel 18 van de wet op de gegevensbescherming van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

c) Zijn er naast de verantwoordelijke voor de verwerking nog andere ontvangers van de persoonsgegevens?

Uw gegevens worden voor zover nodig voor het uitvoeren van de personeelsselectieprocedure doorgegeven aan:

 • interne administratieve diensten (in het bijzonder personeelszaken) of personen, voor zover deze bij de aanwervingsprocedure moeten worden betrokken.
 • Wij zijn ook wettelijk verplicht om bepaalde belangengroepen te informeren over de ontvangen sollicitaties en deze eventueel voor te leggen. Dit zijn
 • de personeelsraad
 • de vertegenwoordiger voor zwaar gehandicapten en
 • de functionaris voor gelijke kansen.
 • BITE GmbH, Magirus-Deutz-Str. 16, 89077 Ulm, Duitsland, Tel.: 0731/14 11 50-0, E-mail: info(at)b-ite(dot)de.
 • Verzending buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte wordt niet overwogen.

Als u online solliciteert via onze BITE-sollicitantmanager, verwerkt de firma BITE GmbH uw persoonsgegevens namens ons. De dienstverlener is BITE GmbH, Filchnerstraße 16, 89231 Neu-Ulm, Duitsland. Meer informatie vindt u in de informatie over gegevensbescherming van de aanbieder op de volgende URL: https: //www.b-ite.de/legalnotice.html. De vacatures worden aangeboden via de URL van het bedrijf b-ite.com.

Verdere gegevensoverdracht - ook aan derden voor reclamedoeleinden - vindt niet plaats.

d) Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren uw in het kader van de personeelsselectie verkregen persoonlijke gegevens ten minste zes maanden.

In geval van een niet-succesvolle sollicitatie of de intrekking daarvan zullen wij de door u verstrekte gegevens ook na zes maanden na de afwijzing vernietigen of wissen. Het bewaren of opslaan van de gegevens is binnen de genoemde termijnen noodzakelijk in geval van een eventuele rechtsvordering.

Als u toestemming geeft om in een kandidatenpool te worden opgenomen, bewaren wij uw gegevens maximaal twee jaar. Daarna worden ze gewist en moet u opnieuw solliciteren.

e) Opmerkingen

Als u wordt aangenomen, wordt u apart geïnformeerd over de dan geldende regels voor de omgang met uw personeelsgegevens.

U heeft de mogelijkheid om uw sollicitatie automatisch door interfaces te laten invullen. Deze verwerking van gegevens gebeurt met uw toestemming. Houd er rekening mee dat de gegevens tussen twee systemen worden overgedragen.

De algemene gegevensbeschermingsinformatie over de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon en de functionaris voor gegevensbescherming, de rechten van de betrokkene en het recht op een klacht bij de toezichthoudende autoriteit vindt u onder punt A van deze gegevensbeschermingsverklaring.