Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Financiën

De begroting voor 2023

Begroting 2023
© Stadt Bocholt

De begroting voor 2023 is op 25 oktober 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Na de beraadslagingen in de politieke arena en de daaruit voortvloeiende moties is de begroting in de raadsvergadering van 14 december 2022 vastgesteld. Deze procedure biedt planningszekerheid aan het begin van het jaar en levert, met name voor de geplande investeringsmaatregelen, een aanzienlijk tijdsvoordeel op ten opzichte van een latere invoering.

Hoe zit het met de begroting voor 2023?

Het geplande resultaat voor 2023 bedraagt € -12,5 miljoen, hetgeen € 0,4 miljoen slechter is dan het geplande ontwerpbesluit over het jaarresultaat van 2022. De ontwerpbegroting voor 2023 kenmerkt zich in hoofdzaak door de volgende punten:

  • De overdrachtsuitgaven stijgen met circa € 10,8 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar.
  • De uitgaven voor huur en beheerskosten aan GWB stijgen met € 4,6 miljoen ten opzichte van de begroting 2022.
  • De uitgaven voor personeel stijgen met circa € 1,9 miljoen als gevolg van loonsverhogingen en functie-uitbreidingen.
  • Volgens de huidige belastingramingen zullen de belastinginkomsten ten opzichte van het voorgaande jaar met € 17,8 miljoen toenemen. Alleen al voor de bedrijfsbelasting wordt een wijziging van 13,0 miljoen euro verwacht.
  • De begrote bedragen voor subsidies en algemene toewijzingen, waaronder de belangrijkste toewijzingen, zullen in totaal met ongeveer 1,1 miljoen euro stijgen.
  • Om de corona-gerelateerde begrotingslasten te isoleren, worden voor het jaar 2023 ook buitengewone inkomsten begroot. Het geplande bedrag is 9,8 miljoen euro.

Zelfs in het kader van de financiële planning op middellange termijn kan geen oorspronkelijk begrotingsevenwicht worden bereikt. Momenteel kan een goed gevulde egalisatiereserve nog worden gebruikt om het begrotingstekort in evenwicht te brengen. Deze negatieve ontwikkeling brengt echter de financiële slagkracht op lange termijn in gevaar, zodat de toekomstige ontwikkelingen in de gaten moeten worden gehouden.

U kunt zelf een idee krijgen van de begroting 2023 door via onze interactieve begroting (hieronder) de samenstelling van de inkomsten en uitgaven op de afzonderlijke gebieden te bekijken. Wilt u echter meer gedetailleerde uitleg over de totale begroting en de afzonderlijke afdelingen, ga dan naar de PDF-documenten van het voorlopig verslag en de afdelingen van de stad Bocholt.

Als u vragen heeft of uitleg wenst, kunt u ons bellen of schrijven - wij beantwoorden ze graag. De contactpersonen hiervoor staan hiernaast vermeld.

Interactieve begroting 2023

Ook dit jaar wordt de begroting gepresenteerd als een interactieve grafiek. Door op een grafiek te klikken wordt de geselecteerde begrotingsafdeling geopend met informatie over de totale begroting. In de totaalplannen kunt u op het gewenste grafische deel klikken om nadere informatie over de soorten inkomsten en uitgaven te krijgen. Voor de deelplannen selecteert u in het eerste overzicht de afdeling, waarna het taartdiagram opent met de bijbehorende gegevens.

Ergebnishaushalt

Teil-Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Teil-Finanzhaushalt

Download de ontwerpbegroting

Informatie over de bestanden

Om de bewerkingsfuncties zoals markeren en becommentariëren in de documenten te kunnen gebruiken, is de nieuwste Adobe Reader vereist. U kunt het vinden op get.adobe.com