Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Financiën

De begroting voor 2023

Begroting 2023
© Stadt Bocholt

De begroting voor 2023 is op 25 oktober 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Na de beraadslagingen in de politieke arena en de daaruit voortvloeiende moties is de begroting in de raadsvergadering van 14 december 2022 vastgesteld. Deze procedure biedt planningszekerheid aan het begin van het jaar en levert, met name voor de geplande investeringsmaatregelen, een aanzienlijk tijdsvoordeel op ten opzichte van een latere invoering.

1e aanvullende begroting voor 2023

Hier kun je de aanvullende begroting downloaden (Klik hier).

Hoe zit het met het budget voor 2023?

Het geplande resultaat voor 2023 is € -12,5 miljoen, wat € 0,4 miljoen slechter is dan het geplande ontwerpbesluit over het jaarresultaat van 2022. De ontwerpbegroting voor 2023 wordt in hoofdlijnen gekenmerkt door de volgende punten:

  • De transferkosten stijgen met ca. € 10,8 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar.
  • Uitgaven voor huur en beheerkosten aan GWB stijgen met € 4,6 miljoen ten opzichte van de begroting 2022.
  • De uitgaven voor personeel stijgen met ongeveer € 1,9 miljoen als gevolg van loonsverhogingen en functie-uitbreidingen.
  • Volgens de huidige belastingramingen zullen de belastinginkomsten naar verwachting met € 17,8 miljoen stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Hiervan wordt alleen al voor de handelsbelasting een verandering van € +13,0 miljoen verwacht.
  • De begrote bedragen voor subsidies en algemene toewijzingen, waaronder sleuteltoewijzingen, zullen in totaal met ongeveer 1,1 miljoen euro stijgen.
  • Om de corona-gerelateerde budgettaire lasten te isoleren, wordt ook een buitengewone opbrengst begroot voor het jaar 2023. Het geplande bedrag is 9,8 miljoen euro.

Zelfs in het kader van de financiële planning op middellange termijn kan geen oorspronkelijk begrotingsevenwicht worden bereikt. Op dit moment kan een goed gevulde egalisatiereserve nog worden gebruikt om het begrotingstekort in evenwicht te brengen. Deze negatieve trend brengt echter de financiële slagkracht op lange termijn in gevaar, zodat toekomstige ontwikkelingen in de gaten moeten worden gehouden.

Je kunt zelf een idee krijgen van de begroting voor 2023 door onze interactieve begroting (hieronder) te gebruiken om de samenstelling van inkomsten en uitgaven in de afzonderlijke gebieden te zien. Wilt u echter meer gedetailleerde uitleg over de totale begroting en de afzonderlijke afdelingen, ga dan naar de PDF-documenten van het voorlopige rapport en de afdelingen van de stad Bocholt.

Als u vragen heeft of uitleg wilt, kunt u ons bellen of schrijven - we beantwoorden ze graag. De contactpersonen hiervoor vindt u aan de rechterkant.

Interactieve begroting 2023

Dit jaar wordt de begroting opnieuw gepresenteerd als een interactieve grafiek. Als je op een grafiek klikt, wordt het geselecteerde begrotingsonderdeel geopend met informatie over de totale begroting. In de totaalplannen kun je op het gewenste grafische deel klikken om meer informatie weer te geven over de soorten inkomsten en uitgaven. Voor de deelplannen selecteert u de afdeling in het eerste overzicht, waarna het cirkeldiagram wordt geopend met de bijbehorende gegevens.

Ergebnishaushalt

Teil-Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Teil-Finanzhaushalt

Download de ontwerpbegroting

Informatie over de bestanden

Om de bewerkingsfuncties zoals markeren en becommentariëren in de documenten te kunnen gebruiken, is de nieuwste Adobe Reader vereist. U kunt deze vinden op get.adobe.com