Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

De Integratieraad

De Integratieraad wil graag

Dit is de integratieraad van de stad Bocholt
De leden van de gemeentelijke integratieraad
  • de vreedzame en vruchtbare coëxistentie van verschillende culturen in Bocholt verder te bevorderen en te stimuleren.
  • een forum te vormen voor uitwisseling en overleg met betrokken verenigingen, instellingen, bedrijven, belangengroepen, burgers en het openbaar bestuur.
Leidende principes

De Integratieraad zet zich ervoor in dat de kleurrijke diversiteit in Bocholt door de stad en haar burgers als vanzelfsprekend wordt erkend. Op de lange termijn moet het vanzelfsprekend zijn dat alle mensen in deze stad elkaar respecteren en erkennen in hun verschillen. Ze hoeven hun uniciteit niet uit te leggen of te rechtvaardigen, ze worden niet gezien als (culturele) vreemden, maar als leden van een gemeenschap, als Bocholters.

Verschillende manieren en stijlen van leven, mits in overeenstemming met de grondwet, worden gezien als een verrijking van het samenleven. Om deze ideeën een brede basis te geven in Bocholt, ondersteunt de Integratieraad acties en evenementen in deze zin.

De Integratieraad ziet het als noodzakelijk om toegang te garanderen voor alle Bocholters met een internationale familiegeschiedenis tot belangrijke bronnen zoals opvoeding, onderwijs, opleiding, werk, cultuur, vrije tijd, gezondheid. Ook moet deelname aan de ruimtelijke en sociale vormgeving van de stad voor iedereen mogelijk zijn, zodat er een gemeenschappelijke stedelijke cultuur ontstaat die geen kunstmatige grenzen trekt tussen mensen uit verschillende regio's van de wereld en geen etnisch homogene groepen construeert. Erkend wordt dat de affiliaties van mensen divers zijn en raakvlakken hebben met anderen.

"Laten we onze krachten bundelen op het gebied van integratiewerk en samen alle nieuwe medeburgers welkom heten met de uitspraak Bocholt voor iedereen - Welkom".

banner_carrière3

Een carrière bij de stad Bocholt?

Ontdek je carrièremogelijkheden bij #teambocholt! Actuele vacatures en opleidingsmogelijkheden vind je op onze themapagina. Til je carrière naar een hoger niveau - en solliciteer nu!


Serie: Wij in de IR!

Met onregelmatige tussenpozen stellen we hier de leden van de Integratieraad voor. We begonnen de reeks in 2019 in de vorige zittingsperiode met Juan Lopez Casanava, voorzitter van de integratieraad van de stad Bocholt.


Taken en verantwoordelijkheden

  • De Integratieraad behartigt de belangen van inwoners van Bocholt met een migratieachtergrond.
  • De Integratieraad behandelt hun sociale, educatieve, professionele en economische problemen,
  • De integratieraad bespreekt manieren en middelen voor integratie in Bocholt en doet openbare voorstellen.
Uittreksel uit artikel 27 van het gemeentewetboek van Noordrijn-Westfalen:

"De integratieraad kan alle aangelegenheden van de gemeente behandelen. Op verzoek van de integratieraad moet een suggestie of verklaring van de integratieraad worden voorgelegd aan de raad, een districtsraad of een commissie. De voorzitter van de Integratieraad of een ander lid dat is aangesteld door de Integratieraad mag deelnemen aan de vergadering wanneer deze kwestie wordt besproken; hij of zij moet het woord krijgen op verzoek van de Integratieraad. De Integratieraad dient commentaar te geven op kwesties die hem worden voorgelegd door de Raad, een commissie, een districtsraad of de burgemeester."

Gezichten: dit is de integratieraad

Wat is de samenstelling van de integratieraad?

De Integratieraad bestaat uit twaalf rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers van mensen met een internationale familiegeschiedenis uit Bocholt en zes gemeenteraadsleden. Alle 18 leden hebben stemrecht in de integratieraad en kiezen uit hun midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

Wanneer wordt de integratieraad verkozen?

Net als de verkiezingen voor de gemeenteraad vinden de verkiezingen voor de Integratieraad elke vijf jaar plaats. De huidige Integratieraad is gekozen op 13 september 2020.

Ben je geïnteresseerd in de resultaten van de laatste verkiezing van de Integratieraad? Hier vind je een overzicht van de verkiezingen op 13 september 2020.

Wie zit er in het bestuur van de Integratieraad?

Juan Lopez Casanava is de oude en nieuwe voorzitter. Zijn plaatsvervangers zijn nu Ataf Chaudhry, Memet Cinar en Abdulkadir Kis.