Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

De Integratieraad

De Integratieraad wil graag

Dit is de integratieraad van de stad Bocholt
De leden van de gemeentelijke integratieraad
© Stadt Bocholt
  • de vreedzame en vruchtbare coëxistentie van verschillende culturen in Bocholt verder te bevorderen en te stimuleren.
  • een forum te vormen voor uitwisseling en overleg met betrokken verenigingen, instellingen, bedrijven, belangengroepen, burgers en het openbaar bestuur.
Leidende principes

De Integratieraad zet zich ervoor in dat de kleurrijke diversiteit in Bocholt door de stad en haar burgers als vanzelfsprekend wordt erkend. Op de lange termijn moet het vanzelfsprekend zijn dat alle mensen in deze stad elkaar respecteren en erkennen in hun verschillen. Ze hoeven hun uniciteit niet uit te leggen of te rechtvaardigen, ze worden niet gezien als (culturele) vreemden, maar als leden van een gemeenschap, als Bocholters.

Verschillende manieren en stijlen van leven, mits in overeenstemming met de grondwet, worden gezien als een verrijking van het samenleven. Om deze ideeën een brede basis te geven in Bocholt, ondersteunt de Integratieraad acties en evenementen in deze zin.

De Integratieraad ziet het als noodzakelijk om toegang te garanderen voor alle Bocholters met een internationale familiegeschiedenis tot belangrijke bronnen zoals opvoeding, onderwijs, opleiding, werk, cultuur, vrije tijd, gezondheid. Ook moet deelname aan de ruimtelijke en sociale vormgeving van de stad voor iedereen mogelijk zijn, zodat er een gemeenschappelijke stedelijke cultuur ontstaat die geen kunstmatige grenzen trekt tussen mensen uit verschillende regio's van de wereld en geen etnisch homogene groepen construeert. Erkend wordt dat de affiliaties van mensen divers zijn en raakvlakken hebben met anderen.

"Laten we onze krachten bundelen op het gebied van integratiewerk en samen alle nieuwe medeburgers welkom heten met de uitspraak Bocholt voor iedereen - Welkom".

Serie: Wij in de IR!

Met onregelmatige tussenpozen stellen wij hier de leden van de Integratieraad voor. We begonnen de reeks in 2019 tijdens de vorige zittingsperiode met Juan Lopez Casanava, de voorzitter van de integratieraad van de stad Bocholt.


Taken en verantwoordelijkheden

  • De Integratieraad behartigt de belangen van de inwoners van de stad Bocholt met een migratieachtergrond.
  • De Integratieraad behandelt hun sociale, educatieve, professionele en economische problemen,
  • De integratieraad bespreekt manieren en mogelijkheden van integratie in Bocholt en doet openbare voorstellen.
Uittreksel uit § 27 van het gemeentewetboek van Noordrijn-Westfalen:

"De integratieraad kan alle aangelegenheden van de gemeente behandelen. Op verzoek van de integratieraad wordt een voorstel of verklaring van de integratieraad voorgelegd aan de raad, een districtsvertegenwoordiging of een commissie. De voorzitter van de Integratieraad of een ander door de Integratieraad aangewezen lid heeft het recht deel te nemen aan de bespreking van deze aangelegenheid in de vergadering; op zijn of haar verzoek krijgt hij of zij het woord. De Integratieraad spreekt zich uit over zaken die hem worden voorgelegd door de Raad, een commissie, een wijkvertegenwoordiging of de burgemeester."

Gezichten: Dit is de Integratieraad

Wat is de samenstelling van de Integratieraad?

De Integratieraad bestaat uit twaalf rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers van mensen met een internationale familiegeschiedenis uit Bocholt en zes gemeenteraadsleden. Alle 18 leden hebben stemrecht in de integratieraad en kiezen uit hun midden een voorzitter en plaatsvervanger.

Wanneer wordt de Integratieraad gekozen?

De verkiezingen voor de Integratieraad vinden, net als die voor de gemeenteraad, om de vijf jaar plaats. De huidige Raad Integratie is op 13 september 2020 gekozen.

Bent u geïnteresseerd in de uitslag van de laatste verkiezing van de integratieraad? Hier is een overzicht van de verkiezingen op 13 september 2020.

Wie zit er in het bestuur van de Integratieraad?

Juan Lopez Casanava is de oude en nieuwe voorzitter. Zijn plaatsvervangers zijn nu Ataf Chaudhry, Memet Cinar en Abdulkadir Kis.