Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Programma biodiversiteit

Dat is biodiversiteit

Het is zo groen in de eigen tuin

Biodiversiteit is van groot belang voor het behoud van het milieu en voor het welzijn van de mens. Het verwijst naar de diversiteit van alle levende wezens en hun ecosystemen, met inbegrip van planten, dieren, schimmels en micro-organismen.

Een van de belangrijkste functies van biodiversiteit is de regulering van het klimaat en de waterhuishouding. Planten en bomen absorberen koolstofdioxide uit de atmosfeer en dragen zo bij tot de vermindering van het broeikaseffect. Ze bieden ook bescherming voor de bodem en waterbronnen en helpen de vruchtbaarheid van de bodem op peil te houden.

Biodiversiteit speelt ook een belangrijke rol bij het veiligstellen van de voedselvoorziening doordat zij de productiviteit van de landbouwgrond verhoogt en de stabiliteit van de ecosystemen waarborgt.

Moet het altijd grind zijn? Nee!

De voortuin wordt beschouwd als het visitekaartje en boegbeeld van het huis en verbindt de openbare ruimte met het privé-eigendom. De term "tuin" wordt vaak geassocieerd met een weelde aan planten en dieren, variëteiten en soorten, bloesems en geuren.

Grind? Nee, dank je.

Grindtuinen, die momenteel helaas erg populair zijn, zijn levenloos, steriel, spanningsloos, koud en ecologisch volkomen waardeloos. De NUA (Natuur- en Milieubeschermingsacademie NRW) heeft een flyer over dit onderwerp gepubliceerd. Je zult zien dat zelfs het sleutelwoord "tijdsbesparing" niet in het voordeel van een grindtuin spreekt!

Extensief gebruikt grasland - puur natuurbehoud

Extensief gebruikt, soortenrijk grasland is een prioritaire habitat van bijzonder belang uit het oogpunt van natuurbehoud.

Ongeveer 50% van alle in Duitsland voorkomende plantensoorten kunnen aan deze gebieden worden toegeschreven. Bovendien is soortenrijk grasland van grote landschappelijk-culturele en esthetische waarde en kenmerkend voor tal van toeristische gebieden. Alleen al om deze reden moeten deze waardevolle gebieden zeer speciale aandacht krijgen. Volgens Nabu Bocholt zijn er op een weide van ca. 25 m² tot 50 plantensoorten en meer te vinden.

In de afgelopen 20 jaar heeft de gemeentelijke afdeling groenvoorziening ongeveer 170 ha groen ontwikkeld, verdeeld over ongeveer 150 gebieden. Van deze gebieden wordt tweederde momenteel extensief onderhouden. Dit betekent dat deze gebieden niet worden bemest en slechts één of twee keer per jaar worden gemaaid. Hier vormen zich op lange termijn bijna natuurlijke weidegemeenschappen die een ecologisch waardevolle habitat vormen voor wilde dieren.

Om de bedreiging van de biodiversiteit op lange termijn af te wenden, initieert de stad Bocholt verdere projecten voor het behoud van de biodiversiteit, samen met verschillende actoren uit de natuurbescherming.

Biodiversiteit in de eigen tuin

Aanleg van akkerranden

Tegen de achtergrond van de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit hebben de staat en de gemeenten een strategie voor actie ontwikkeld. Om de biodiversiteit te verbeteren is Bocholt lid van de ronde tafel van het district Borken voor het behoud van de biodiversiteit.

Extensief groenbeheer kan bijdragen aan het behoud van biodiversiteit, omdat op deze manier op de lange termijn bijna-natuurlijke weidegemeenschappen worden gevormd. In Bocholt wordt 66 procent van het gemeentelijk groen al extensief onderhouden, bijvoorbeeld Bürgerpark Mosse, Technologiepark, Grünzug "Bocholt-West" en delen van de Aasee.

Deze gebieden worden niet bemest en één of twee keer per jaar gemaaid. Daarnaast heeft Bocholt 23 grondbassins die beschikbaar zijn als compensatiegebieden voor ecologische opwaardering in de loop van bouwmaatregelen. Verder heeft het bijna-natuurlijke ontwerp van waterlopen, zoals geïmplementeerd bij Holtwicker Bach, Laaker Bach en Alte Aa, een positief effect op de biodiversiteit. Akkerranden leveren een belangrijke bijdrage aan de connectiviteit van bestaande biotoopgebieden.

Op basis van een luchtfotoanalyse vergeleek de afdeling Civiele Techniek, Transport en Stadsgroen (FB 33) de percelen met stadspaden met het bestaande akkerland en analyseerde gebieden die door anderen worden gebruikt op hun geschiktheid als permanente bloemenstroken. Als resultaat werden 18 deelgebieden met een minimale breedte van 2 m en minstens 500 m² geselecteerd als prioritaire locaties voor de aanleg van akkerranden.

In het voorjaar van 2017 werden de geselecteerde akkerranden uitgezet met behulp van eiken splitpalen en, na de nodige grondvoorbereiding, ingezaaid met geschikt regiozaad. In de herfst van 2017 waren alle 18 deelgebieden met een totale oppervlakte van 2,3 ha aangelegd. Ze bevinden zich onder andere in Holtwick, Barlo en Mussum.

De aanleg van akkerranden in de hele stad is bedoeld om bestaande biotoopgebieden met elkaar te verbinden, zodat uitwisseling van dier- en plantensoorten mogelijk wordt. Op de lange termijn zal dit leiden tot bijna-natuurlijke, structureel rijke en permanente weidegemeenschappen.

Wilde bloemenweide

Doe nu mee: Bloei met ons mee!

Elk individu kan iets doen door wilde planten te planten. Maak van uw tuin een bloeiend paradijs en laat grasmaaiers, heggenscharen en chemische bestrijdingsmiddelen achterwege. Inheemse planten en dieren krijgen een natuurlijke habitat en de bij krijgt voldoende voedsel.

Het hoeft niet altijd een grote tuin te zijn. Balkonbloemen en keukenkruiden kunnen zelfs van een vensterbank een bijenvriendelijke habitat maken. Het onderwerp "bijenvriendelijke planten" is veelzijdig. Bij de keuze van planten moeten drie basisregels in acht worden genomen. Zo kunt u ervoor zorgen dat de bloeiende planten ook voedsel voor de bijen opleveren.

  1. Verscheidenheid in plaats van monocultuur: Het is belangrijk een grote verscheidenheid aan inheemse bloemen te planten om de bijen een rijke keuze te bieden. Veel wilde bijensoorten zijn gespecialiseerd in bepaalde planten en vliegen alleen daarheen op zoek naar stuifmeel en nectar. Hoe gevarieerder het plantenaanbod, hoe beter voor de bijen.

  2. Bloemenaanbod voor het hele jaar: buiten de zomer hebben bijen vaak moeite om voedsel te vinden. Door vroeg-, midden- en laatbloeiende soorten te planten, zorgt u ervoor dat bijen het hele jaar door voedsel kunnen vinden. In perken en bloembakken moeten bloemen, kruiden en vaste planten staan die bloeien van de lente tot de late herfst.

  3. Ruikt goed, ziet er goed uit en smaakt goed: planten met ongevulde bloemen stillen de honger van onze bijen. Gevulde bloemsoorten, zoals geraniums of gekweekte dahlia's, zijn decoratief, maar leveren weinig of geen voedsel voor bijen.

Bijzonder bij-vriendelijke planten worden gepresenteerd in de BMEL-bijenencyclopedie "Bij-vriendelijke planten voor balkon en tuin". Veel meer tips voor een natuurlijke, kleurrijke en soortenrijke tuin zijn verkrijgbaar bij de Bijenhoudersvereniging Bocholt en de NABU.

Bloei met ons mee!