Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Afvalwater en waterlichamen

Verwijdering van afvalwater

In het stedelijk gebied van Bocholt vindt de afvoer van afvalwater en regenwater plaats via het gecombineerde en het gescheiden stelsel.

Bij de scheiding, die vooral in de buitenwijken van Bocholt plaatsvindt, wordt het regenwater via pijpleidingen naar de dichtstbijzijnde ontvangende waterloop geleid. Alleen het afvalwater wordt naar de gemeentelijke zuiveringsinstallatie geleid.

In het gemengde systeem daarentegen wordt al het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie geleid.

In de stad Bocholt zijn aansluiting en gebruik verplicht met betrekking tot de afvoer van afvalwater en regenwater. Op verzoek kan echter van de verplichting tot aansluiting op de riolering worden afgezien voor regenwater indien het op het af te voeren perceel kan worden geïnfiltreerd zonder schade te veroorzaken (afstand van de exploitant om het regenwater over te brengen).

De aansluiting op de openbare riolering moet worden goedgekeurd. In de loop van de bouwvergunningsprocedure voor een gepland bouwproject wordt ook de afwateringsvergunning verleend. Het is dus niet nodig om voor het bouwproject een afzonderlijke aanvraag voor drainage in te dienen. Uitzonderingen hierop zijn commerciële ondernemingen. In deze gevallen moet er in ieder geval een informatievergadering plaatsvinden tussen de eigenaar van het gebouw en de hieronder genoemde contactpersoon.

Rechtsgrondslag

Federale Waterwet (WHG)
NRW Staatswaterwet (LWG NRW)
Bouwvoorschriften van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (BauO NW)
Statuten van de stad Bocholt inzake de afvoer van afvalwater (Afvalwaterstatuten)

Dat is wat het kost

De kosten zijn vastgelegd in de statuten van de stad Bocholt betreffende de vergoedingen voor het gebruik van openbare rioolstelsels.


Onderzoek naar afvalwater

Voor commercieel afvalwater, waarvan de lozing en zuivering bijzondere kosten voor de stad Bocholt veroorzaakt, moet een verontreinigingstoeslag worden betaald. Om deze toeslag te bepalen wordt het betreffende afvalwater meerdere malen per jaar onderzocht.

Wat wordt er onderzocht?

Het afvalwater van de betrokken bedrijven wordt zes keer per jaar getest door een onafhankelijk instituut.

De volgende waarden worden gemeten:

  • Chemisch zuurstofverbruik (COD)
  • Biochemisch zuurstofverbruik (BZV5)
  • Fosfor, totaal (P)
  • Stikstof totaal (TKN)

De als basis gebruikte vervuilingswaarde is de gemiddelde waarde van de 6 testresultaten. De resultaten worden ongevraagd aan de betrokken bedrijven toegezonden.

Onderzoek naar afvalwater

Rechtsgrondslag

Federale Waterwet (WHG)
NRW Staatswaterwet (LWG NRW)
Afvalwaterverordening (AbwV)
Statuten van de stad Bocholt inzake de afvoer van afvalwater (Afvalwaterstatuten)
Statuten van de stad Bocholt inzake vergoedingen voor het gebruik van openbare afvalwatervoorzieningen

Indirecte lozer

Afvalwater van industriële en commerciële ondernemingen mag op de plaats van lozing in de openbare riolering slechts zo weinig gevaarlijke stoffen bevatten als volgens de stand van de techniek mogelijk is. Het district Borken is als "lagere waterautoriteit" verantwoordelijk voor de goedkeuring en de controle van de lozingen.

Waar moet aan gedacht worden?

Informatie kan worden verkregen bij het district Borken op de volgende website: www.kreis-borken.de

Rechtsgrondslag

Federale Waterwet (WHG)
NRW Staatswaterwet (LWG NRW)
Afvalwaterverordening (AbwV)
Indirecte lozingen volgens LWG § 59
Statuten van de stad Bocholt inzake de afvoer van afvalwater (Afvalwaterstatuten)

Afvoer van afvalwater in de openlucht

Het afvalwater van kleine zuiveringsinstallaties en afvoerloze putten wordt verwijderd door de stad Bocholt.

De afvalwaterverplichting van de stad Bocholt heeft ook betrekking op het afvalwater van kleine zuiveringsinstallaties en niet-lozende putten in buitengebieden. Om dit afvalwater naar de gemeentelijke zuiveringsinstallatie te voeren, heeft de stad Bocholt een speciaal afvalverwerkingsbedrijf met deze taak belast.

Het zuiveringsslib van kleine zuiveringsinstallaties wordt eenmaal per jaar verwijderd, en uit putten zonder afvoer naar behoefte. Uitgesloten van de gemeentelijke verwijdering zijn landbouwbedrijven waarvan het afvalwater op de eigen landbouwgrond wordt gebracht met inachtneming van de geldende voorschriften inzake afval en bodembescherming.

In dit geval is de verplichting om afvalwater te verwijderen door de bevoegde autoriteit overgedragen aan de grondeigenaar. Nadere informatie hierover kan worden verkregen bij het district Borken (Nederwaterschap) op www.kreis-borken.de.

Rechtsgrondslag

Federale Waterwet (WHG)
NRW Staatswaterwet (LWG NRW)
Statuten van de stad Bocholt inzake de afvoer van afvalwater (Afvalwaterstatuten)