Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

NRW Herstelpact

Samen tegen armoede

In heel Duitsland stijgen de prijzen voor energie en voedsel. Dat komt niet in de laatste plaats door de Russische aanvalsoorlog. De economische gevolgen worden in dit land vooral gevoeld door mensen met een laag inkomen en sociale voorzieningen.

Om de mensen in Noordrijn-Westfalen te helpen, heeft de deelstaatregering in het kader van het "Versterkingspact van Noordrijn-Westfalen - Samen tegen armoede" naast de maatregelen van de bondsregering ongeveer 150 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Voor de periode van januari tot december 2023 kreeg de stad Bocholt steun ten bedrage van 303.849 euro . Deze middelen moeten op aanvraag van de stad Bocholt worden gebruikt ter ondersteuning van sociale infrastructuurvoorzieningen in de gemeente Bocholt, op basis van de volgende verdelingsprincipes.

Veelgestelde vragen

Wie kan een aanvraag indienen?

In aanmerking komen de in Bocholt gevestigde sociale infrastructuurvoorzieningen (bijv. aanbieders, verenigingen, enz.) om zich aan de toegenomen behoefte aan te passen en een toenemend gebruik van advies- en bijstandsdiensten in stand te houden.

In het bijzonder kan rekening worden gehouden met het volgende

 • steun voor sociale en schuldhulpverlening in gemeenten, alsmede
 • steun voor de sociale infrastructuur in gemeenten
  (bv. voedselbanken, kledingwinkels, sociale warenhuizen, voedseldistributeurs, centra voor daklozen- en verslavingsbegeleiding, centra voor werklozen, bijeenkomsten van ouderen, enz.), ontmoetingsvoorzieningen en buurtnetwerken in de buurten/wijken ("buurtwoonkamers", "warme kamers").

Het versterkingspact van NRW is vooral bedoeld ter ondersteuning van contactpunten en voorzieningen voor mensen uit huishoudens met een laag inkomen en/of met bijzondere behoeften, die door hun individuele omstandigheden zijn aangewezen op bijstand en in het bijzonder worden getroffen door de aanzienlijke prijsstijgingen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Eigen middelen worden alleen toegekend voor uitgaven die rechtstreeks verband houden met aanbiedingen in het stadsgebied van Bocholt.
 • Eigen middelen worden alleen toegekend voor uitgaven waarvoor geen andere financiering is aangevraagd en/of goedgekeurd.
  Dubbele financiering is uitgesloten.
 • In geval van overcompensatie (vergoedingen, verzekeringsuitkeringen, andere financieringsmaatregelen, geoormerkte giften enz.) of niet-besteding van middelen moeten de toegekende uitkeringen worden terugbetaald.

Wat wordt er gefinancierd en hoeveel?

Subsidiabele uitgaven zijn onder meer:

 • Crisisgerelateerde extra uitgaven voor lopende aanbiedingen:
  • Stijging van verwarmings- en energiekosten (gebaseerd op de huidige maandelijkse termijnbetalingen in vergelijking met de overeenkomstige uitgaven in 2022).
  • Stijging van huur en bijkomende huurkosten.
  • Stijging van de lopende uitgaven, bijvoorbeeld voor afvalverwijdering, reinigings- en ontsmettingsmiddelen, handschoenen, maskers, enz.
  • Extra uitgaven voor bestek, wegwerp- of herbruikbaar serviesgoed, keukengerei enz.
  • Extra uitgaven voor het maken en produceren van voorlichtingsmateriaal (voor sociale en schuldhulpverlening)
 • Crisisgerelateerde creatie van aanvullende diensten:
  • Uitgaven voor extra verwarmings- en energiekosten
  • Uitgaven voor extra huur en bijkomende huurkosten
  • Uitgaven voor bv. afvalverwijdering, reinigings- en ontsmettingsmiddelen, handschoenen, maskers enz.
  • Uitgaven voor bestek, wegwerp- of herbruikbaar serviesgoed, keukengerei enz.
  • Uitgaven voor het maken en produceren van voorlichtingsmateriaal (voor sociale en schuldhulpverlening), voor zover deze in 2023 aanvullend worden aangeboden.

Daarnaast zijn uitgaven voor personeel en honoraria subsidiabel indien het personeel rechtstreeks wordt ingezet voor het verlenen van diensten in de centra voor sociale en schuldhulpverlening of in de subsidiabele voorzieningen van de sociale infrastructuur. Het moet gaan om extra uitgaven als gevolg van een crisisgerelateerde, tijdelijke verlenging van de arbeidsduur van bestaand personeel of hoger, extra personeelsbehoeften als gevolg van een toegenomen gebruik en een daarmee samenhangende, eveneens tijdelijke uitbreiding van de sociale dienstverlening. De financiering is beperkt tot de personeelsuitgaven in het kalenderjaar 2023.

Uitgesloten zijn personeelsuitgaven die rechtstreeks verband houden met de administratieve uitvoering van de ondersteunende diensten, alsmede investeringsuitgaven voor aankoop-, onderhouds- en bouwmaatregelen.

Alleen uitgaven die daadwerkelijk door de aanvrager zijn gedaan in de maanden januari 2023 tot en met december 2023 kunnen in aanmerking worden genomen.

Alle daaruit voortvloeiende fiscale gevolgen en aangifteverplichtingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ontvanger van dit voordeel.

De stad Bocholt beslist naar eigen goeddunken over de toekenning van de subsidie. De subsidie bedraagt maximaal 60.000 euro per voorziening.

Hoe en wanneer kan ik een aanvraag indienen?

 • De aanvraag moet vóór 30 april 2023 schriftelijk (incl. bijlagen) worden ingediend bij:

  Stad Bocholt
  Afdeling Financiën en Participaties / Funding Management
  Kaiser-Wilhelm-Str. 52-58
  46395 Bocholt
  .

 • Voor de aanvraag moet gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier en bijlage 1 van het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken. Bovendien moet de aanvraag vergezeld gaan van een kostenplan van de aangemelde verwachte financieringsbehoeften overeenkomstig bijlage 1.
 • De aanvragers bevestigen dat zij de stad Bocholt te allen tijde op verzoek de informatie en documenten zullen verstrekken die nodig zijn om de feiten onverwijld op te helderen. Dit geldt met name in het kader van een eventuele controle door de accountantsdienst.
 • De aanvragers stemmen in met de verzameling en verwerking van de voor de toekenning van de steun noodzakelijke en vereiste gegevens in het kader van de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming.
 • Instellingen die in het kader van deze subsidierichtlijn steun hebben ontvangen, moeten uiterlijk op 29 februari 2024 aan de stad Bocholt aantonen dat de steun voor het beoogde doel is gebruikt door het overleggen van een tabellarisch overzicht van de gemaakte kosten (bijlage 4); het overleggen van individuele kwitanties is niet vereist. Alle relevante documenten (facturen, kwitanties, enz.) moeten tot 31 mei 2034 worden bewaard.
 • Er bestaat geen wettelijk recht op een steunbetaling in de zin van deze richtlijn.
 • De algemene nevenbepalingen van de stad Bocholt zijn van toepassing.

De gemeentelijke procedure voor de doorgifte van de eigenvermogensbetalingen van de deelstaat Noordrijn-Westfalen aan derden is vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van Bocholt (wetsontwerp 89/2023).

Nadere informatie over de richtlijn is te vinden in de begeleidende informatie van het ministerie.