Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Verenigingssteun

Steun voor energiekosten voor verenigingen

Zonder verenigingen en vrijwilligerswerk zou het sociale leven in Bocholt ondenkbaar zijn!

Verenigingen in Bocholt moeten worden ondersteund bij het veiligstellen van hun bestaan en het overbruggen van acute financiële knelpunten als gevolg van de directe of indirecte gevolgen van de energiecrisis door middel van financiering uit het "financieringsbudget voor energiekostenondersteuning voor verenigingen in Bocholt".

Deze snelle en onbureaucratische financiële steun om de energiecrisis het hoofd te bieden dient dus om bestaande gaten in de steunprogramma's en de rem op de elektriciteits- en gasprijzen te dichten.

Gelieve eerst na te gaan of er aanspraken zijn op prioritaire financieringsprogramma's:

Veelgestelde vragen

Wie kan een aanvraag indienen?

In aanmerking komen verenigingen uit Bocholt die zijn ingeschreven in het verenigingsregister (e.V.) en/of door de bevoegde belastingdienst zijn erkend als verenigingen zonder winstoogmerk overeenkomstig § 52 van het Duitse belastingwetboek (Abgabenordnung).

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Het aanvraagformulier moet bevestigen dat de vereniging een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk is.
 • Aanvragers moeten een actueel bewijs van non-profitstatus overleggen, dat niet ouder mag zijn dan vijf jaar.
 • De aanvragers moeten ook te maken hebben met verhoogde energie-uitgaven in vergelijking met dezelfde periode vóór 1 april 2022, waarbij de stijging oorzakelijk moet zijn toe te schrijven aan hogere energieprijzen.
 • In het geval van energie voor warmte moet een verbruiksbesparing van ten minste 10 procent ten opzichte van het voorgaande jaar worden aangetoond.
 • Het type energiebron is niet relevant. Als de bruikbare vloeroppervlakte in deze periode is toegenomen (bijvoorbeeld door een uitbreiding), moet een aanvullende fictieve extrapolatie worden gemaakt.
 • Er moet worden aangetoond dat de aanvragende vereniging de energiekosten op het moment van de aanvraag niet met eigen financiële middelen (incl. reserves) kan dekken.
 • Andere financieringsmaatregelen, bijv. Noodhulp voor Sport NRW 2023, moeten worden onderzocht en voorrang krijgen.
 • In geval van overcompensatie moeten de toegekende middelen worden terugbetaald.

Wat wordt er gefinancierd en hoeveel?

 • De subsidie wordt op aanvraag toegekend als een eenmalige, niet-terugvorderbare subsidie voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
 • De subsidie bedraagt 80 procent van de subsidiabele energiekosten en bedraagt maximaal 1.500 euro per vereniging.
 • De stad Bocholt beslist naar eigen goeddunken over de toekenning van de subsidie.
 • De ontvanger van de subsidie ontvangt een aanbetaling van 80 procent van het subsidiebedrag. Na ontvangst van de energierekening over de periode van de subsidie of na verantwoording van de gebruiksuren in het geval van gehuurde ruimtes gedurende deze periode, moet de aanvragende vereniging de werkelijk gemaakte energie- of verbruikskosten opgeven. Op basis van de verstrekte informatie zal een definitieve berekening van de werkelijk gemaakte extra kosten worden gemaakt met daaropvolgende betaling van het berekende resterende bedrag of, in geval van overcompensatie, een terugbetaling door de aanvrager aan de stad Bocholt vóór de sluitingsdatum van 31 december 2023.
 • De ontvanger van de subsidie is verplicht het originele bewijs van de daadwerkelijke stijging van de gemaakte energie- of gebruiksuitgaven gedurende tien jaar te bewaren.
 • Er bestaat geen wettelijke aanspraak op het ontvangen van een steunbetaling in de zin van deze richtlijn.

Waarop moet ik letten bij het aanvragen van financiering?

 • De aanvraag moet schriftelijk (inclusief bijlagen) worden ingediend bij:

  Stad Bocholt
  Afdeling Financiën en Participaties / Subsidiebeheer
  Kaiser-Wilhelm-Str. 52-58
  46395 Bocholt
  .

 • Aanvragers moeten bevestigen dat zij de stad Bocholt op verzoek onverwijld de informatie en documenten zullen verstrekken die nodig zijn om de feiten op te helderen. Dit geldt ook in het kader van een eventuele controle door de accountantsdienst.
 • De algemene nevenbepalingen van de stad Bocholt zijn van toepassing.
 • De richtlijn treedt in werking op 1 april 2023 en verstrijkt op 31 december 2023.

Welke documenten zijn vereist voor de financieringsaanvraag?

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Uittreksel uit het register (e.V.) en/of kennisgeving van vrijstelling volgens § 52 AO
 • Verplichte bijlagen:
  • Bewijs van energiekostenafrekeningen voor de kalenderjaren 2021 en 2022,
  • Prognose van de energiekosten voor het kalenderjaar 2023 op basis van de huidige begrotingsfacturering, en
  • Bewijs dat de bestaande middelen (incl. reserves) ontoereikend zijn
   (bv. kopie van bankafschriften, financieel jaaroverzicht)
 • Indien nodig zullen in het kader van de behandeling van de aanvraag aanvullende documenten worden gevraagd.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

De aanvrager maakt geen aanspraak op de toekenning van middelen, maar de steunverlenende instantie (de stad Bocholt, afdeling Financiën en Participaties) beslist op basis van haar plichtsbesef in het kader van de beschikbare begrotingsmiddelen.

De middelen van het "Förderbudget zur Energiekosten-Unterstützung für Bocholter Vereine" waren beperkt tot 25.000,00 euro.