Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Asiel

Diensten voor vluchtelingen

Mensen die uit andere landen vluchten, kunnen in Duitsland asiel aanvragen. Zij ontvangen een uitkering op grond van de Wet Uitkeringen Asielzoekers.

Uitkeringen in geld en in natura voor vluchtelingen in het kader van de wet op de asielzoekers worden betaald aan buitenlanders die daadwerkelijk op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland verblijven en die

1. een verblijfsvergunning hebben op grond van de Wet op de asielprocedure, of

2. een afdwingbare verplichting hebben om het land te verlaten of

3. zijn echtgenoten of minderjarige kinderen van de in de nummers 1 en 2 bedoelde vreemdelingen.

Dit zijn uitkeringen die in plaats van sociale bijstand aan bovengenoemde groep personen worden toegekend. De noodzakelijke behoeften op het gebied van voedsel, huisvesting, verwarming, kleding, gezondheid en persoonlijke hygiëne en huishoudelijke artikelen en verbruiksgoederen moeten worden verstrekt.

Wat je nodig hebt

Bewijs van inkomen zoals

  • Loonstaat
  • Werkloosheidsuitkering/bijstandsbewijs
  • Ziekteverzekeringsbewijs
  • Housing benefit certificaat
  • Verklaring kinderbijslag

Bankafschriften van de laatste drie maanden, bericht van toewijzing van de Unna-Massen Landesstelle Duldung of Aufenthaltsgestattung.